Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reparatiewet BZK 2010

Geldend van 01-12-2013 t/m heden

Wet van 13 december 2010 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op enige aanverwante terreinen enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede daarin andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel III

[Red: Wijzigt de Financiële-verhoudingswet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Garantiewet Militairen K.N.I.L.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Kieswet.]

Artikel VIIIa

  • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

  • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Kieswet (aanpassing bepalingen verkiezing leden Eerste Kamer).]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de Raad van State (herstructurering Raad van State).]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op het LSOP en het politieonderwijs.]

Artikel XIX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XX

De Wet NV SDU wordt ingetrokken.

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]

Artikel XXII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet veiligheidsregio’s.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Waterwet.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet veiligheidsregio’s.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet EGTS-verordening.]

Artikel XXIX

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXX

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet BZK 2010.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 13 december 2010

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de elfde januari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten