Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Stichting Landschap Overijssel 2011[Regeling vervallen per 07-01-2016.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 06-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 december 2010, nr. 5680754/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Natuurterreinen van de Stichting Landschap Overijssel

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de afdeling Natuurterreinen van de Stichting Landschap Overijssel van 28 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Zwolle en de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 07-01-2016]

De personen, werkzaam in de functie van boswachter in dienst van de afdeling Natuurterreinen van de Stichting Landschap Overijssel, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 07-01-2016]

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 07-01-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 10 personen in het domein Openbare Ruimte en 5 personen in het domein Milieu en Welzijn.

Artikel 5 [Vervallen per 07-01-2016]

Artikel 6 [Vervallen per 07-01-2016]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Natuurterreinen van de Stichting Landschap Overijssel brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 07-01-2016]

De de op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren, als bedoeld in artikel 2, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8 [Vervallen per 07-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9 [Vervallen per 07-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Stichting Landschap Overijssel 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.