Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Wet van 23 december 2010 tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoering van enige wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te vereenvoudigen en enkele begrippen in die wetten te harmoniseren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel II. Wijziging van de Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel III. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel IV. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel V. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel VI. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel VII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel VIII. Wijziging van de Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel IX. Wijziging van de Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel X. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XI. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XII. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XIII. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XIV. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XV. Wijziging van de Zorgverzekeringswet

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel XVI. Wijziging van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XVII. Wijziging van de Verzamelwet SZW-wetten 2001

[Red: Wijzigt de Verzamelwet SZW-wetten 2001 (Stb. 2001/692).]

Artikel XVIII. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XIX. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XX. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 december 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de negenentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten