Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling informatieverstrekking sisa

Geldend van 17-06-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000812461, houdende regels in verband met de verstrekking van informatie ten behoeve van de verantwoording van specifieke uitkeringen (Regeling informatieverstrekking sisa)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17a, derde lid, Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. De te verstrekken informatie en de wijze van verstrekking

Artikel 2

Het dagelijks bestuur van een medeoverheid zendt de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, aan het CBS uiterlijk 15 juli volgend op het jaar waarop de jaarstukken betrekking hebben. De informatie gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, waarin is vermeld wanneer de jaarstukken zijn vastgesteld en waarin is verklaard dat de op basis van deze regeling toegezonden informatie overeenstemt met de vastgestelde jaarstukken.

Artikel 3

  • 2 De bijlage bij het verslag van bevindingen met de verslaglegging van fouten en onzekerheden wordt ingericht overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 4

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde informatie wordt elektronisch aangeleverd, overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 3.

§ 3. Mededeling vanwege de minister

Artikel 5

De minister deelt aan het dagelijks bestuur van de desbetreffende medeoverheid mede of de verstrekte informatie naar zijn oordeel voldoet aan de artikelen 2 tot en met 4.

§ 4. Herziening

Artikel 6 [Vervallen per 17-07-2014]

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

  • 1 De bijlagen bij deze regeling worden ter inzage gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147.

  • 2 De bijlagen worden tevens op het internet gepubliceerd, onder www.rijksoverheid.nl.

Artikel 7a

Vervallen bijlagen blijven van toepassing op het verantwoordingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking sisa.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Bijlage 1. bij de Regeling informatieverstrekking sisa: SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2015

Format voor de Bijlage SiSa verantwoordingsinformatie 2015
Versie: 11 januari 2016 Defintief

Algemene toelichting

Wat is de Bijlage SiSa-verantwoordingsinformatie?

Specifieke uitkeringen worden verantwoord via SiSa (art. 17a, eerste lid Financiële-verhoudingswet). De informatie hiervoor wordt in een vast format – deze bijlage – opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

U dient uiterlijk 15 juli 2016 de benodigde stukken, waaronder dit voor uw organisatie ingevulde bestand, via een speciaal daarvoor ingerichte website aan te leveren bij het CBS. De procedure en de aan te leveren stukken zijn nader toegelicht in de Nota Procedure Aanlevering Verantwoordingsinformatie 2015, te vinden via www.rijksoverheid.nl/sisa. Nadere toelichting over de in de diverse cellen in te vullen gegevens is te vinden in de bij dit format horende 'Invulwijzer 2015'. Deze invulwijzer is te vinden via de eerder genoemde website en bevat een toelichting over de werking van dit excelbestand en informatie per in te vullen cel (indicator).

Hoe gebruikt u deze SiSa-verantwoordingsbijlage?

Dit bestand bestaat uit een drietal tabbladen, die hieronder nader zijn toegelicht.

In tabblad

dient u

Algemene toelichting

het doel en gebruik van dit bestand nalezen

Overzicht uitkeringen

In te vullen algemene gegevens en een totaaloverzicht van alle bestaande specifieke uitkeringen in 2015

Specifieke uitkeringen

De verantwoordingsinformatie (indicatoren) invullen per specifieke uitkering. Dit ingevulde overzicht is de bijlage die u moet opnemen in (de toelichting op) uw jaarrekening.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen over SiSa, deze verantwoordingsbijlage of andere aan de verantwoording van de specifieke uitkeringen gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met het ministerie van BZK via het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa.

Overzicht specifieke uitkeringen 2015 – d.d. 5 januari 2016 defintief

Berichtgeverinformatie
 
 

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

   
  Type overheidslaag:

Gemeente

selecteer uit lijst
  Naam berichtgever:   bijvoorbeeld: Aa en Hunze
  Berichtgevercode:   bijvoorbeeld: 1680
  Rapportage-periode:

2015

 
  Bestandsnaam: Berichtgevercode nog invullen wordt automatisch ingevuld
       
SiSa-bijlage in de jaarrekening
 
 

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarstukken te vinden op pagina:

 
 

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in het PDF-bestand van uw jaarstukken te vinden op pagina (van het PDF-bestand):

 
 
Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren
 
 

Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via www.rijksoverheid.nl/sisa. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon opgeven per organisatie. Een gezamenlijke mailbox (bijvoorbeeld sisa@gemeente.nl) heeft daarom de voorkeur.

 
Specifieke uitkeringen
 
 

Onderstaand is een opsomming van alle specifieke uitkeringen in 2015. Op het tabblad 'specifieke uitkering' is hieruit voor uw organisatie een selectie gemaakt op basis van de regelingen die voor uw organisatie voorkomen op de verantwoordingslijst 2015 (te vinden via https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/).

Nr

Regels

Naam specifieke uitkering

Minister van

A2

 

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)

V&J

C7C

 

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II

BZK

C9

 

Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw

BZK

D1

 

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

OCW

D3

 

Excessieve kosten Archeologie

OCW

D4A

 

Regeling brede scholen 2009_Uitstel

OCW

D9

 

Onderwijsachterstandenbeleid 2011–2015 (OAB)

OCW

D10

 

(Volwassenen)Onderwijs (participatiewet) 2015–2017

OCW

D11

 

Wet participatiebudget 2014

OCW

E2

 

Stimuleringsregeling stille wegdekken

I&M

E3

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

I&M

E6B

 

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005–2009 (SiSa tussen medeoverheden)

I&M

E10

  Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland

I&M

E11

 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

I&M

E11B

 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) (SiSa tussen medeoverheden)

I&M

E12

 

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)

I&M

E17

 

Nota Ruimte project Maastricht Belvedere

I&M

E21

 

Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch

I&M

E22

 

Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam

I&M

E25

 

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

I&M

E26

 

Spoorse doorsnijdingen, tranche 1

I&M

E27

 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

I&M

E27A

 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa vervoerregio's)

I&M

E27B

 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)

I&M

E28

 

Regionale mobiliteitsfondsen

I&M

E28B

 

Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) (SiSa tussen medeoverheden)

I&M

E28C

 

Regionale mobiliteitsfondsen (SiSa tussen medeoverheden)

I&M

E29

  Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

I&M

E30

 

Quick wins binnenhavens

I&M

E30B

 

Quick wins binnenhavens (SiSa tussen medeoverheden)

I&M

E37

 

Regeling Wilhelminasluis

I&M

F4

 

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

EZ

F4B

 

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

EZ

F7

 

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)

EZ

G1A

 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014

SZW

G2

 

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2015

SZW

G2A

 

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2014

SZW

G2B

 

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar lichaam 2015

SZW

G3

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2015

SZW

G3A

 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2014

SZW

G3B

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2015

SZW

G5A

 

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2014

SZW

H1

 

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

VWS

H3

 

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

VWS

H8

 

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

VWS

2.01

 

Programma Bereikbaarheid Leeuwarden (SiSa tussen medeoverheden provinciale middelen)

FRL

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa – d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

Departement

Nummer

Specifieke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

V&J A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio's

Besteding (jaar T)

 
  Aard controle R
  Indicatornummer: A2 / 01
   
BZK C7C Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II

Provinciale beschikking en/of verordening

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Toelichting afwijking

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: C7C / 01 Indicatornummer: C7C / 02 Indicatornummer: C7C / 03 Indicatornummer: C7C / 04 Indicatornummer: C7C / 05 Indicatornummer: C7C / 06
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording Ja/Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Alleen in te vullen na afloop project

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Realisatie

Alleen in te vullen na afloop project

Activiteiten stedelijke vernieuwing

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t.  
      Indicatornummer: C7C / 07 Indicatornummer: C7C / 08 Indicatornummer: C7C / 09 Indicatornummer: C7C / 10 Indicatornummer: C7C / 11  
   

1

           
   

2

           
   

100

           
BZK C9 Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw

Begroting WWI

Brief van de Minister voor WWI van 22-12-2009, kenmerk SB2009066621

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer (EG09....) van het betreffende project invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

In (jaar T) gestart met project Ja/Nee?

Toelichting

     
      Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t.      
      Indicatornummer: C9 / 01 Indicatornummer: C9 / 02 Indicatornummer: C9 / 03      
   

1

           
   

2

           
   

100

           
OCW D1 Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

       
    Aard controle R Aard controle R        
    Indicatornummer: D1 / 01 Indicatornummer: D1 / 02        
               
OCW D3 Excessieve kosten Archeologie

Monumentenwet 1988 (art. 34a, 1e lid) en Besluit archeologische monumentenzorg

Gemeenten

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

(dit zijn de totale bestedingen exclusief de drempelbijdragen en exclusief het verstoordersdeel)

Aantal afgeronde projecten in (jaar T)

Realisatie

Eindverantwoording Ja/Nee

     
Aard controle R Aard controle D1 Aard controle n.v.t.      
Indicatornummer: D3 / 01 Indicatornummer: D3 / 02 Indicatornummer: D3 / 03      
           
OCW D4A Regeling brede scholen 2009_Uitstel Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen

Gemeenten

Hieronder per regel één registratienummer vaststellingsbeschikking (OND/ODB-xxxxxx) van het betreffende project invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T)

Project afgerond in (Jaar T)? Ja/Nee

Besteding (Jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja/Nee

Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2016 nog een correctie op de besteding 2015 kunnen opnemen

Toelichting op niet afgeronde projecten

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Aard controle nvt Aard controle n.v.t.  
      Indicatornummer: D4A / 01 Indicatornummer:D4A / 02 Indicatornummer: D4A/ 03 Indicatornummer: D4A / 04 Indicatornummer: D4A / 05  
   

1

           
   

2

           
   

3

           
   

4

           
   

5

           
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011–2015 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2014

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

   
      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R    
      Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04    
                 
OCW D10 (Volwassenen)Onderwijs (participatiewet) 2015–2017 Participatiewet

Contactgemeenten

Verstrekte uitkering (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Besteding (jaar T) van educatie bij andere aanbieders dan roc's

Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch)

Ten minste 75% besteed aan roc’s

ja/nee (automatisch)

 
      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt Aard controle nvt  
      Indicatornummer: D10 / 01 Indicatornummer: D10 / 02 Indicatornummer: D10 / 03 Indicatornummer: D10 / 04 Indicatornummer: D10 / 05  
                 
     

Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)

Onttrekking besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)

       
      Aard controle R Aard controle R        
      Indicatornummer: D10 / 06 Indicatornummer: D10 / 07        
                 
OCW D11 Wet participatiebudget 2014 – overgangsrecht 2015 reservringsregeling deel educatie Wet participatiebudget

Gemeenten

Besteding in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.

Baten in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.

       
      Aard controle R Aard controle R        
      Indicatornummer: D11 / 01 Indicatornummer: D11 / 02        
                 
I&M E2 Stimuleringsregeling stille wegdekken

Stimuleringsregeling stille wegdekken

Gemeenten

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Correctie over besteding (jaar T-1)

Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: E2 / 01 Indicatornummer: E2 / 02 Indicatornummer: E2 / 03 Indicatornummer: E2 / 04 Indicatornummer: E2 / 05 Indicatornummer: E2 / 06
                 
I&M E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar T-1)

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  
      Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05  
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: E3 / 06 Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E6B Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005–2009 (SiSa tussen medeoverheden)

Tussen provincie en gemeenten afgesloten convenanten/overeenkomsten voor onderzoek en sanering van ernstig verontreinigde locaties

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen of Wgr+ middelen

Besteding (jaar T) aan samenloop

Besteding (jaar T) exclusief samenloop

Aandeel provincie in de besteding (jaar T) na aftrek van de lasten van samenloop

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen of Wgr+ middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: E6B / 01 Indicatornummer: E6B / 02 Indicatornummer: E6B / 03 Indicatornummer: E6B / 04 Indicatornummer: E6B / 05 Indicatornummer: E6B / 06
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding aan samenloop tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding exclusief samenloop tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatief aandeel provincie in de besteding na aftrek van de lasten van samenloop tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Toelichting

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E6B / 07 Indicatornummer: E6B / 08 Indicatornummer: E6B / 09 Indicatornummer: E6B / 10 Indicatornummer: E6B / 11 Indicatornummer: E6B / 12
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

Provincies en gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T)

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.    
      Indicatornummer: E10 / 01 Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling pro- grammafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies

Provincies

Besteding (jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen

(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Besteding (jaar T) ten laste van eigen bijdrage provincie zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van provincie

(niet rijk, provincie of medeoverheid)

Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
      Indicatornummer: E11 / 01 Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer: E11 / 06
                 
     

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen

(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (t/m jaar T) ten laste van rijksmiddelen

(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen (provincie)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van bijdragen door derden =contractpartners van provincie (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: E11 / 07 Indicatornummer: E11 / 08 Indicatornummer: E11 / 09 Indicatornummer: E11 / 10 Indicatornummer: E11 / 11 Indicatornummer: E11 / 12
                 
     

Cumulatieve terugstorting (t/m jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van provinciale middelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) door medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van eigen bijdrage medeoverheden zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van medeoverheid (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van rentebaten medeoverheden op door provincie verstrekte bijdrage NSL

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1  
      Indicatornummer: E11 / 13 Indicatornummer: E11 / 14 Indicatornummer: E11 / 15 Indicatornummer: E11 / 16 Indicatornummer: E11 / 17  
                 
I&M E11B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen

Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)

Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
      Indicatornummer: E11B / 01 Indicatornummer: E11B / 02 Indicatornummer: E11B / 03 Indicatornummer: E11B / 04 Indicatornummer: E11B / 05 Indicatornummer: E11B / 06
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.    
      Indicatornummer: E11B / 07 Indicatornummer: E11B / 08 Indicatornummer: E11B / 09 Indicatornummer: E11B / 10    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.    
      Indicatornummer: E11B / 11 Indicatornummer: E11B / 12 Indicatornummer: E11B / 13 Indicatornummer: E11B / 14    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E12 Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeenten

Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing

Alleen in te vullen na afloop project

Aantal gerealiseerde projecten

afspraak

Alleen in te vullen na afloop project

Aantal gerealiseerde projecten

realisatie

Alleen in te vullen na afloop project

      Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
      Indicatornummer: E12 / 01 Indicatornummer: E12 / 02 Indicatornummer: E12 / 03 Indicatornummer: E12 / 04 Indicatornummer: E12 / 05 Indicatornummer: E12 / 06
                 
I&M E17 Nota Ruimte project Maastricht Belvedere

Wet Ruimtelijke Ordening

Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeente Maastricht

Besteding (jaar T)

Bijdrage particuliere grondeigenaren

Verwachte einddatum project afspraak

Verwachte einddatum project realisatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: E17 / 01 Indicatornummer: E17 / 02 Indicatornummer: E17 / 03 Indicatornummer: E17 / 04 Indicatornummer: E17 / 05 Indicatornummer: E17 / 06
                 
I&M E21 Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch

Wet Ruimtelijke Ordening

Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeente Den Bosch

Besteding (jaar T)

Bijdrage particuliere grondeigenaren

Bijdragen (niet-Rijk) voor verplaatsing van het mengvoederbedrijf in de kop van 't Zand

Bijdragen (niet-Rijk) voor realisatie van Ponte Palazzo

Verwachte einddatum project afspraak

Verwachte einddatum project realisatie

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
    Indicatornummer: E21 / 01 Indicatornummer: E21 / 02 Indicatornummer: E21 / 03 Indicatornummer: E21 / 04 Indicatornummer: E21 / 05 Indicatornummer: E21 / 06
               
   

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

       
    Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.        
      Indicatornummer: E21 / 07 Indicatornummer: E21 / 08        
                 
I&M E22 Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam

Wet Ruimtelijke Ordening

Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeente Rotterdam

Besteding (jaar T)

Bijdrage particuliere grondeigenaren

Verwachte einddatum project afspraak

Verwachte einddatum project realisatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: E22 / 01 Indicatornummer: E22 / 02 Indicatornummer: E22 / 03 Indicatornummer: E22 / 04 Indicatornummer: E22 / 05 Indicatornummer: E22 / 06
                 
I&M E25 Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)

Provincies en gemeenten

Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing

Alleen in te vullen na afloop project

Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers

afspraak

Alleen in te vullen na afloop project

Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers

realisatie

Alleen in te vullen na afloop project

      Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
      Indicatornummer: E25 / 01 Indicatornummer: E25 / 02 Indicatornummer: E25 / 03 Indicatornummer: E25 / 04 Indicatornummer: E25 / 05 Indicatornummer: E25 / 06
                 
I&M E26 Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen

Gemeenten

Aantal projecten (waarvoor een beschikking ontvangen is)

Afspraak

Aantal afgeronde projecten (jaar T)

Realisatie

Eindverantwoording Ja/Nee

     
      Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.      
      Indicatornummer: E26 / 01 Indicatornummer: E26 / 02 Indicatornummer: E26 / 03      
                 
I&M E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Rentebaten (jaar T)

Ontvangen BDU-bijdrage I&M (jaar T)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
    Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06
               
   

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

         
    Aard controle R          
    Indicatornummer: E27 / 07          
               
     

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Bedrag
       
      Aard controle n.v.t. Aard controle R        
      Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09        
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E27A Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Vervoerregio's

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Rentebaten (jaar T)

Ontvangen BDU-bijdrage I&M (jaar T)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
    Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06
               
   

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

         
    Aard controle R          
    Indicatornummer: E27 / 07          
               
     

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Bedrag
       
      Aard controle n.v.t. Aard controle R        
      Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09        
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  
      Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05  
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.  
      Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10  
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E28 Regionale mobiliteitsfondsen Besluit Infrastructuurfonds

Provincies en Wgr+ regio’s

Eindsaldo (jaar T-1)

Dotatie regio in (jaar T)

Dotatie rijk in (jaar T)

Rentebaten (jaar T)

Besteding (jaar T) uit het fonds (onderscheid herkomst middelen niet nodig)

Eindsaldo (jaar T)

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
    Indicatornummer: E28 / 01 Indicatornummer: E28 / 02 Indicatornummer: E28 / 03 Indicatornummer: E28 / 04 Indicatornummer: E28 / 05 Indicatornummer: E28 / 06
               
   

Eindverantwoording Ja/Nee

         
    Aard controle n.v.t.          
    Indicatornummer: E28 / 07          
                 
I&M E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden

Beschikking of overeenkomst van Samenwerkingsverband Noord Nederland met provincies obv convenant tussen Rijk en Samenwerkingsverband Noord Nederland voor Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Provincies Fryslân, Groningen en Drenthe

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Gerealiseerd Ja/Nee

Besteding (jaar T) ten laste van SNN

Overige bestedingen (jaar T)

Te verrekenen met SNN

 
    Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  
    Indicatornummer: E28B / 01 Indicatornummer: E28B / 02 Indicatornummer: E28B / 03 Indicatornummer: E28B / 04 Indicatornummer: E28B / 05  
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

     
      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.      
      Indicatornummer: E28B / 06 Indicatornummer: E28B / 07 Indicatornummer: E28B / 08      
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E28C Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden

Provinciale beschikking, verordening of overeenkomst

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Gerealiseerd Ja/Nee

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Te verrekenen met provincie

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R  
      Indicatornummer: E28C / 01 Indicatornummer: E28C / 02 Indicatornummer: E28C / 03 Indicatornummer: E28C / 04 Indicatornummer: E28C / 05  
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

     
      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.      
      Indicatornummer: E28C / 06 Indicatornummer: E28C / 07 Indicatornummer: E28C / 08      
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E29 Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.    
      Indicatornummer: E29 / 01 Indicatornummer: E29 / 02 Indicatornummer: E29 / 03 Indicatornummer: E29 / 04    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E30 Quick wins binnenhavens Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart

Provincies en gemeenten

Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R    
      Indicatornummer: E30 / 01 Indicatornummer: E30 / 02 Indicatornummer: E30 / 03 Indicatornummer: E30 / 04    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E30B Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.    
      Indicatornummer: E30B / 01 Indicatornummer: E30B / 02 Indicatornummer: E30B / 03 Indicatornummer: E30B / 04    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
I&M E37 Regeling Wilhelminasluis

Besluit infrastructuur

Provincie Noord-Holland

Beginsaldo (jaar T)

Ontvangen bijdrage Rijk (jaar T)

Ontvangen bijdrage andere bestuursorganen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Eindsaldo (jaar T)

 
    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  
    Indicatornummer: E37 / 01 Indicatornummer: E37 / 02 Indicatornummer: E37 / 03 Indicatornummer: E37 / 04 Indicatornummer: E37 / 05  
               
EZ F4 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

       
    Aard controle R Aard controle n.v.t.        
    Indicatornummer: F4 / 01 Indicatornummer: F4 / 02        
               
EZ F4B Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Stadsregio (Wgr+) Rotterdam en gemeente Rotterdam

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

     
      Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.      
      Indicatornummer: F4B / 01 Indicatornummer: F4B / 02 Indicatornummer: F4B / 03      
     
EZ F7 Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta) Subsidieregeling sterktes in de regio

Gemeenten

Hieronder per regel één (gebiedsgericht) beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.    
      Indicatornummer: F7 / 01 Indicatornummer: F7 / 02 Indicatornummer: F7 / 03 Indicatornummer: F7 / 04    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
SZW G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

     
    Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R      
    Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03      
   

1

           
   

2

           
   

100

           
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2015

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
    Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
               
   

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
                 
SZW G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2014

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1).

(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene bijstand

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Besteding (jaar T-1) IOAW

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.  
      Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05  
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: G2A / 06 Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11
   

1

           
   

2

           
   

100

           
SZW G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar lichaam 2015

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
      Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05 Indicatornummer: G2B / 06
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

 
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  
      Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / 11  
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)

     
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R      
      Indicatornummer: G2B / 12 Indicatornummer: G2B / 13 Indicatornummer: G2B / 14      
   

1

           
   

2

           
   

100

           
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2015 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
    Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
               
   

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

     
      Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.      
      Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09      
                 
SZW G3A Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2014

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1).

(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

    Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
    Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R    
      Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
SZW G3B Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2015

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

    Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
    Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / 06
   

1

           
   

2

           
   

100

           
     

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

   
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R    
      Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / 10    
   

1

           
   

2

           
   

100

           
SZW G5A Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2014

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1).

(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5)

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) participatiebudget

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)

inclusief deel openbaar lichaam

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
      Indicatornummer: G5A / 01 Indicatornummer: G5A / 02 Indicatornummer: G5A / 03 Indicatornummer: G5A / 04 Indicatornummer: G5A / 05 Indicatornummer: G5A / 06
   

1

           
   

2

           
   

100

           
VWS H1 Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Gemeenten

Gerealiseerde behandelplaatsen (jaar T)

Afspraak

Gerealiseerde behandelplaatsen (jaar T)

Realisatie

Besteding (jaar T)

     
      Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R      
      Indicatornummer: H1 / 01 Indicatornummer: H1 / 02 Indicatornummer: H1 / 03      
       
VWS H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid

Gemeenten

Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.

Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied

Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied

Besteding (jaar T)

Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)

 
      Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R  
      Indicatornummer: H3 / 01 Indicatornummer: H3 / 02 Indicatornummer: H3 / 03 Indicatornummer: H3 / 04 Indicatornummer: H3 / 05  
         
VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37)

en

Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1), overig

Aantal voorlopige voogdij (jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1)

Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)

Aantal samenloop (jaar T-1)

      Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1
      Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / 05 Indicatornummer: H8 / 06
                 
     

Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern

Aantal ITB (jaar T-1), Criem

Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) (jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken

Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt – deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg

Besteding (jaar T) aan zorgaanbod

      Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle R
      Indicatornummer: H8 / 07 Indicatornummer: H8 / 08 Indicatornummer: H8 / 09 Indicatornummer: H8 / 10 Indicatornummer: H8 / 11 Indicatornummer: H8 / 12
                 
     

Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

   
      Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle R Aard controle n.v.t.    
      Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16    
                 
FRL 2.01 Programma Bereikbaarheid Leeuwarden

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) totale project

Correctie ten opzichte van tot (jaar T) totale verantwoorde bestedingen

Cumulatieve besteding totale project tot en met (jaar T)

Toelichting

 
   

SiSa tussen medeoverheden – provinciale middelen

           
      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.  
      Indicatornummer: FRL2.01 / 01 Indicatornummer: FRL2.01 / 02 Indicatornummer: FRL2.01 / 03 Indicatornummer: FRL2.01 / 04 Indicatornummer: FRL2.01 / 05  
   

1

           
   

2

           
   

3

           
   

4

           
   

5

           
   

6

           
   

7

           
   

8

           
   

9

           
   

10

           
     

Kopie beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) totale project ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot (jaar T) totale verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Cumulatieve besteding totale project tot en met (jaar T) ten laste van de provinciale middelen

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
      Indicatornummer: FRL2.01 / 06 Indicatornummer: FRL2.01 / 07 Indicatornummer: FRL2.01 / 08 Indicatornummer: FRL2.01 / 09 Indicatornummer: FRL2.01 / 10 Indicatornummer: FRL2.01 / 11
   

1

           
   

2

           
   

3

           
   

4

           
   

5

           
   

6

           
   

7

           
   

8

           
   

9

           
   

10

           

Nummer 15

CBS-NAAM15

(code)2015

Nummer 2014

CBS-naam 2014

(code)2014

Nummer 2013

CBS-naam 2013

(code)2013

Nummer 2012

CBS-naam 2012

(code)2012

30001

Provincie Groningen

30001 Provincie Groningen

30001

Provincie Groningen

30001 Provincie Groningen

30001

Provincie Groningen

30001 Provincie Groningen

30001

Provincie Groningen

30001 Provincie Groningen

30002

Provincie Friesland

30002 Provincie Friesland

30002

Provincie Friesland

30002 Provincie Friesland

30002

Provincie Friesland

30002 Provincie Friesland

30002

Provincie Friesland

30002 Provincie Friesland

30003

Provincie Drenthe

30003 Provincie Drenthe

30003

Provincie Drenthe

30003 Provincie Drenthe

30003

Provincie Drenthe

30003 Provincie Drenthe

30003

Provincie Drenthe

30003 Provincie Drenthe

30004

Provincie Overijssel

30004 Provincie Overijssel

30004

Provincie Overijssel

30004 Provincie Overijssel

30004

Provincie Overijssel

30004 Provincie Overijssel

30004

Provincie Overijssel

30004 Provincie Overijssel

30005

Provincie Gelderland

30005 Provincie Gelderland

30005

Provincie Gelderland

30005 Provincie Gelderland

30005

Provincie Gelderland

30005 Provincie Gelderland

30005

Provincie Gelderland

30005 Provincie Gelderland

30006

Provincie Utrecht

30006 Provincie Utrecht

30006

Provincie Utrecht

30006 Provincie Utrecht

30006

Provincie Utrecht

30006 Provincie Utrecht

30006

Provincie Utrecht

30006 Provincie Utrecht

30007

Provincie Noord-Holland

30007 Provincie Noord-Holland

30007

Provincie Noord-Holland

30007 Provincie Noord-Holland

30007

Provincie Noord-Holland

30007 Provincie Noord-Holland

30007

Provincie Noord-Holland

30007 Provincie Noord-Holland

30008

Provincie Zuid-Holland

30008 Provincie Zuid-Holland

30008

Provincie Zuid-Holland

30008 Provincie Zuid-Holland

30008

Provincie Zuid-Holland

30008 Provincie Zuid-Holland

30008

Provincie Zuid-Holland

30008 Provincie Zuid-Holland

30009

Provincie Zeeland

30009 Provincie Zeeland

30009

Provincie Zeeland

30009 Provincie Zeeland

30009

Provincie Zeeland

30009 Provincie Zeeland

30009

Provincie Zeeland

30009 Provincie Zeeland

30010

Provincie Noord-Brabant

30010 Provincie Noord-Brabant

30010

Provincie Noord-Brabant

30010 Provincie Noord-Brabant

30010

Provincie Noord-Brabant

30010 Provincie Noord-Brabant

30010

Provincie Noord-Brabant

30010 Provincie Noord-Brabant

30011

Provincie Limburg

30011 Provincie Limburg

30011

Provincie Limburg

30011 Provincie Limburg

30011

Provincie Limburg

30011 Provincie Limburg

30011

Provincie Limburg

30011 Provincie Limburg

30012

Provincie Flevoland

30012 Provincie Flevoland

30012

Provincie Flevoland

30012 Provincie Flevoland

30012

Provincie Flevoland

30012 Provincie Flevoland

30012

Provincie Flevoland

30012 Provincie Flevoland

50695

Baanbrekers

50695 Baanbrekers

50001

Stadsregio Amsterdam

50001 Stadsregio Amsterdam

50001

Stadsregio Amsterdam

50001 Stadsregio Amsterdam

50001

Stadsregio Amsterdam

50001 Stadsregio Amsterdam

50022

Bestuur Regio Utrecht

50022 Bestuur Regio Utrecht

50003

Veiligheidsregio IJsselland

50003 Veiligheidsregio IJsselland

50003

Veiligheidsregio IJsselland

50003 Veiligheidsregio IJsselland

50003

Veiligheidsregio IJsselland

50003 Veiligheidsregio IJsselland

50298

Drechtwerk

50298 Drechtwerk

50004

Regio Achterhoek

50004 Regio Achterhoek

50004

Regio Achterhoek

50004 Regio Achterhoek

50004

Regio Achterhoek

50004 Regio Achterhoek

50684

Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

50684 Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

50005

Regio Twente

50005 Regio Twente

50005

Regio Twente

50005 Regio Twente

50005

Regio Twente

50005 Regio Twente

50270

Gemeenschappelijke Regeling Wvs Avelingen Groep

50270 Gemeenschappelijke Regeling Wvs Avelingen Groep

50006

Gewest Gooi en Vechtstreek

50006 Gewest Gooi en Vechtstreek

50006

Gewest Gooi en Vechtstreek

50006 Gewest Gooi en Vechtstreek

50006

Gewest Gooi En Vechtstreek

50006 Gewest Gooi En Vechtstreek

50720

GGD Gelderland-Zuid

50720 GGD Gelderland-Zuid

50010

Stadsgewest Haaglanden

50010 Stadsgewest Haaglanden

50010

Stadsgewest Haaglanden

50010 Stadsgewest Haaglanden

50010

Stadsgewest Haaglanden

50010 Stadsgewest Haaglanden

50442

GGD Hart voor Brabant

50442 GGD Hart voor Brabant

50011

Intergem. Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH)

50011 Intergem. Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH)

50011

Intergem. Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH)

50011 Intergem. Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH)

50011

Intergem. Samenwerkingsorgaan Midden Holland

50011 Intergem. Samenwerkingsorgaan Midden Holland

50520

GGD Zuid Limburg

50520 GGD Zuid Limburg

50013

Stadsgewest 's Hertogenbosch

50013 Stadsgewest 's Hertogenbosch

50013

Stadsgewest 's Hertogenbosch

50013 Stadsgewest 's Hertogenbosch

50013

Stadsgewest 's-Hertogenbosch

50013 Stadsgewest 's-Hertogenbosch

50435

GR Dienst Sociale Zaken En Werkgelegenheid Noardwest Fryslan

50435 GR Dienst Sociale Zaken En Werkgelegenheid Noardwest Fryslan

50015

Stadsregio Rotterdam

50015 Stadsregio Rotterdam

50015

Stadsregio Rotterdam

50015 Stadsregio Rotterdam

50015

Stadsregio Rotterdam

50015 Stadsregio Rotterdam

50621

GR Drechtsteden

50621 GR Drechtsteden

50022

Bestuur Regio Utrecht = Stadsregio Utrecht

50022 Bestuur Regio Utrecht = Stadsregio Utrecht

50022

Bestuur Regio Utrecht = Stadsregio Utrecht

50022 Bestuur Regio Utrecht = Stadsregio Utrecht

50022

Bestuur Regio Utrecht

50022 Bestuur Regio Utrecht

50666

GR Het Plein

50666 GR Het Plein

50024

Regio Noord-Veluwe (RNV)

50024 Regio Noord-Veluwe (RNV)

50024

Regio Noord-Veluwe (RNV)

50024 Regio Noord-Veluwe (RNV)

50024

Regio Noord Veluwe

50024 Regio Noord Veluwe

50614

GR IGSD Steenwijkerland-Westerveld

50614 GR IGSD Steenwijkerland-Westerveld

50026

Regio Rivierenland

50026 Regio Rivierenland

50026

Regio Rivierenland

50026 Regio Rivierenland

50026

Regio Rivierenland

50026 Regio Rivierenland

50509

GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

50509 GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

50030

Dienst Gezondheidszorg Jeugd (DGJ)

50030 Dienst Gezondheidszorg Jeugd (DGJ)

50030

Dienst Gezondheidszorg Jeugd (DGJ)

50030 Dienst Gezondheidszorg Jeugd (DGJ)

50028

Servicebureau Gemeenten

50028 Servicebureau Gemeenten

50461

GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

50461 GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

50035

Regio Parkstad Limburg

50035 Regio Parkstad Limburg

50035

Regio Parkstad Limburg

50035 Regio Parkstad Limburg

50030

Regio Zuid-Holland Zuid

50030 Regio Zuid-Holland Zuid

50603

GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier

50603 GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier

50038

Milieuadviesdienst Regio Noord-Friesland

50038 Milieuadviesdienst Regio Noord-Friesland

50038

Milieuadviesdienst Regio Noord-Friesland

50038 Milieuadviesdienst Regio Noord-Friesland

50033

Rijnstreekberaad

50033 Rijnstreekberaad

50615

GR ISD Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

50615 GR ISD Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

50039

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

50039 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

50039

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

50039 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

50035

Parkstad Limburg

50035 Parkstad Limburg

50451

GR ISD Kompas

50451 GR ISD Kompas

50043

Regio de Vallei

50043 Regio de Vallei

50043

Regio de Vallei

50043 Regio de Vallei

50038

Regio Noord-Friesland Milieuadviesdienst

50038 Regio Noord-Friesland Milieuadviesdienst

50594

GR ISD Noordoost

50594 GR ISD Noordoost

50044

Veiligheidsregio Haaglanden

50044 Veiligheidsregio Haaglanden

50044

Veiligheidsregio Haaglanden

50044 Veiligheidsregio Haaglanden

50039

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

50039 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

50633

GR K5 gemeenten

50633 GR K5 gemeenten

50066

Veiligheidsregio Brabant-Noord

50066 Veiligheidsregio Brabant-Noord

50066

Veiligheidsregio Brabant-Noord

50066 Veiligheidsregio Brabant-Noord

50040

Intergem. Samenwerkingsverband Goeree Overflakkee

50040 Intergem. Samenwerkingsverband Goeree Overflakkee

50669

GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

50669 GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

50076

Regionale Brandweer Zuid Limburg

50076 Regionale Brandweer Zuid Limburg

50076

Regionale Brandweer Zuid Limburg

50076 Regionale Brandweer Zuid Limburg

50043

Regio West-Veluwe/De Vallei

50043 Regio West-Veluwe/De Vallei

50605

GR Optimisd

50605 GR Optimisd

50137

GR Samenwerkingsverband Oosterschelderegio

50137 GR Samenwerkingsverband Oosterschelderegio

50137

GR Samenwerkingsverband Oosterschelderegio

50137 GR Samenwerkingsverband Oosterschelderegio

50044

Veiligheidsregio Haaglanden

50044 Veiligheidsregio Haaglanden

50462

GR Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

50462 GR Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

50201

Recreatieschap West-Friesland

50201 Recreatieschap West-Friesland

50201

Recreatieschap West-Friesland

50201 Recreatieschap West-Friesland

50066

Veiligheidsregio Brabant-Noord

50066 Veiligheidsregio Brabant-Noord

50513

GR Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

50513 GR Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

50203

Natuur- en recreatieschap Hollandse Biesbosch (Dordrecht)

50203 Natuur- en recreatieschap Hollandse Biesbosch (Dordrecht)

50203

Natuur- en recreatieschap Hollandse Biesbosch (Dordrecht)

50203 Natuur- en recreatieschap Hollandse Biesbosch (Dordrecht)

50076

Brandweer Zuid Limburg

50076 Brandweer Zuid Limburg

50710

GR Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn-Heuvelrug

50710 GR Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn-Heuvelrug

50230

Werkvoorzieningsschap Fivelingo en Omstreken

50230 Werkvoorzieningsschap Fivelingo en Omstreken

50230

Werkvoorzieningsschap Fivelingo en Omstreken

50230 Werkvoorzieningsschap Fivelingo en Omstreken

50137

Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelde Regio

50137 Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelde Regio

50602

GR regionale sociale dienst Pentasz Mergelland

50602 GR regionale sociale dienst Pentasz Mergelland

50231

Werkvoorzieningschap Hoogezand eo

50231 Werkvoorzieningschap Hoogezand eo

50231

Werkvoorzieningschap Hoogezand eo

50231 Werkvoorzieningschap Hoogezand eo

50201

Recreatieschap West-Friesland

50201 Recreatieschap West-Friesland

50682

GR Samenwerking De Liemers

50682 GR Samenwerking De Liemers

50232

GR Ability

50232 GR Ability

50232

GR Ability

50232 GR Ability

50203

Natuur En Recreatieschap De Hollandse Biesbosch

50203 Natuur En Recreatieschap De Hollandse Biesbosch

50665

GR Samenwerking Kempengemeenten

50665 GR Samenwerking Kempengemeenten

50233

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven

50233 Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven

50233

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven

50233 Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven

50230

Werkvoorzieningsschap Fivelingo en Omstreken

50230 Werkvoorzieningsschap Fivelingo en Omstreken

50686

GR Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)

50686 GR Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)

50234

Werkvoorzieningsschap Synergon

50234 Werkvoorzieningsschap Synergon

50234

Werkvoorzieningsschap Synergon

50234 Werkvoorzieningsschap Synergon

50231

Werkvoorzieningsschap Hoogezand eo

50231 Werkvoorzieningsschap Hoogezand eo

50611

GR Sociale Dienst Bommelerwaard

50611 GR Sociale Dienst Bommelerwaard

50235

GR Novatec

50235 GR Novatec

50235

GR Novatec

50235 GR Novatec

50232

Ability

50232 Ability

50645

GR Sociale Dienst Oost Achterhoek

50645 GR Sociale Dienst Oost Achterhoek

50240

GR Alescon

50240 GR Alescon

50240

GR Alescon

50240 GR Alescon

50233

WEDEKA

50233 WEDEKA

50579

GR Sociale Dienst Veluwerand

50579 GR Sociale Dienst Veluwerand

50241

Werkvoorzieningschap Reestmond

50241 Werkvoorzieningschap Reestmond

50241

Werkvoorzieningschap Reestmond

50241 Werkvoorzieningschap Reestmond

50234

Synergon

50234 Synergon

50466

GR Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn

50466 GR Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn

50244

GR Sallcon, sociale werkvoorziening

50244 GR Sallcon, sociale werkvoorziening

50244

GR Sallcon, sociale werkvoorziening

50244 GR Sallcon, sociale werkvoorziening

50235

Novatec

50235 Novatec

50274

GR WHW-Bedrijven

50274 GR WHW-Bedrijven

50245

GR Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente

50245 GR Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente

50245

GR Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente

50245 GR Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente

50236

Oostergo Bedrijven

50236 Oostergo Bedrijven

50334

IMD Beek Stein Nuth (prov Limburg)

50334 IMD Beek Stein Nuth (prov Limburg)

50246

GR IJsselmeergroep

50246 GR IJsselmeergroep

50246

GR IJsselmeergroep

50246 GR IJsselmeergroep

50240

Alescon

50240 Alescon

50507

Intergem.Samenwerkingsverband Holland Rijnland

50507 Intergem.Samenwerkingsverband Holland Rijnland

50249

GR Werkvoorzieningschap Zwolle eo

50249 GR Werkvoorzieningschap Zwolle eo

50249

GR Werkvoorzieningschap Zwolle eo

50249 GR Werkvoorzieningschap Zwolle eo

50241

Werkvoorzieningsschap Reestmond

50241 Werkvoorzieningsschap Reestmond

50011

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH)

50011 Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH)

50250

GR Hameland

50250 GR Hameland

50250

GR Hameland

50250 GR Hameland

50244

Sallcon

50244 Sallcon

50620

Intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

50620 Intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

50251

GR WVS Midden Gelderland (Presikhaaf)

50251 GR WVS Midden Gelderland (Presikhaaf)

50251

GR WVS Midden Gelderland (Presikhaaf)

50251 GR WVS Midden Gelderland (Presikhaaf)

50245

Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden- Twente

50245 Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden- Twente

50613

ISD Kop van Noord Holland

50613 ISD Kop van Noord Holland

50252

GR Lander

50252 GR Lander

50252

GR Lander

50252 GR Lander

50246

IJsselmeergroep

50246 IJsselmeergroep

50595

Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-Ooost

50595 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-Ooost

50253

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Felua

50253 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Felua

50253

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Felua

50253 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Felua

50249

Werkvoorziening Zwolle Eo

50249 Werkvoorziening Zwolle Eo

50504

Milieudienst IJmond

50504 Milieudienst IJmond

50254

GR Permar WS

50254 GR Permar WS

50254

GR Permar WS

50254 GR Permar WS

50250

Hamelandgroep

50250 Hamelandgroep

50713

Omgevingsdienst Midden-Holland

50713 Omgevingsdienst Midden-Holland

50255

WEDEO (Werkvoorzieningschap De Oude IJsselstreek)

50255 WEDEO (Werkvoorzieningschap De Oude IJsselstreek)

50255

WEDEO (Werkvoorzieningschap De Oude IJsselstreek)

50255 WEDEO (Werkvoorzieningschap De Oude IJsselstreek)

50251

Presikhaaf Bedrijven

50251 Presikhaaf Bedrijven

50826

Omgevingsdienst regio Arnhem

50826 Omgevingsdienst regio Arnhem

50256

Werkvoorzieningschap Nijmegen eo (Breed)

50256 Werkvoorzieningschap Nijmegen eo (Breed)

50256

Werkvoorzieningschap Nijmegen eo (Breed)

50256 Werkvoorzieningschap Nijmegen eo (Breed)

50252

Lander

50252 Lander

50455

Omgevingsdienst West-Holland

50455 Omgevingsdienst West-Holland

50257

Gemeenschappelijke Regeling Delta

50257 Gemeenschappelijke Regeling Delta

50257

Gemeenschappelijke Regeling Delta

50257 Gemeenschappelijke Regeling Delta

50253

Felua Groep

50253 Felua Groep

50496

Openbaar lichaam Ferm Werk

50496 Openbaar lichaam Ferm Werk

50259

GR Sociaal Werkvoorzieningsschap 'Het Westelijk Gebied van Utrecht (Pauw Bedrijven)

50259 GR Sociaal Werkvoorzieningsschap 'Het Westelijk Gebied van Utrecht (Pauw Bedrijven)

50259

GR Sociaal Werkvoorzieningsschap 'Het Westelijk Gebied van Utrecht (Pauw Bedrijven)

50259 GR Sociaal Werkvoorzieningsschap 'Het Westelijk Gebied van Utrecht (Pauw Bedrijven)

50254

Permar

50254 Permar

0685

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente

0685 Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente

50261

GR Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden

50261 GR Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden

50261

GR Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden

50261 GR Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden

50255

Werkvoorzieningsschap De Oude IJsselstreek (Wedeo)

50255 Werkvoorzieningsschap De Oude IJsselstreek (Wedeo)

50703

Orionis Walcheren

50703 Orionis Walcheren

50262

Wvs Tomingroep

50262 Wvs Tomingroep

50262

Wvs Tomingroep

50262 Wvs Tomingroep

50256

Werkvoorzieningsschap Nijmegen Eo (Breed)

50256 Werkvoorzieningsschap Nijmegen Eo (Breed)

50688

Regio Foodvalley

50688 Regio Foodvalley

50263

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

50263 Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

50263

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

50263 Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

50257

Delta

50257 Delta

50024

Regio Noord-Veluwe (RNV)

50024 Regio Noord-Veluwe (RNV)

50264

De Meergroep

50264 De Meergroep

50264

De Meergroep

50264 De Meergroep

50259

Pauw Bedrijven

50259 Pauw Bedrijven

50035

Regio Parkstad Limburg

50035 Regio Parkstad Limburg

61926

Pijnacker-Nootdorp

61926 Pijnacker-Nootdorp

61908

Menameradiel

61908 Menameradiel

61685

Landerd

61685 Landerd

50026

Regio Rivierenland

50026 Regio Rivierenland

50266

GR Op/maat

50266 GR Op/maat

50266

GR Op/maat

50266 GR Op/maat

50261

AM Groep

50261 AM Groep

50005

Regio Twente

50005 Regio Twente

50267

Werkvoorzieningschap Zuid- Kennemerland

50267 Werkvoorzieningschap Zuid- Kennemerland

50267

Werkvoorzieningschap Zuid- Kennemerland

50267 Werkvoorzieningschap Zuid- Kennemerland

50262

Tomingroep

50262 Tomingroep

50641

Regiobureau Alblasserwaard Vijfheerenlanden

50641 Regiobureau Alblasserwaard Vijfheerenlanden

50269

Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek

50269 Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek

50269

Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek

50269 Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek

50263

Wnk Bedrijven

50263 Wnk Bedrijven

50667

Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

50667 Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

50270

Gemeenschappelijke Regeling Wvs Avelingen Groep

50270 Gemeenschappelijke Regeling Wvs Avelingen Groep

50270

Gemeenschappelijke Regeling Wvs Avelingen Groep

50270 Gemeenschappelijke Regeling Wvs Avelingen Groep

50264

De Meergroep

50264 De Meergroep

50425

Samenwerkingsverband Noord Nederland SNN

50425 Samenwerkingsverband Noord Nederland SNN

50273

Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk eo

50273 Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk eo

50273

Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk eo

50273 Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk eo

50266

Op/Maat

50266 Op/Maat

50039

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

50039 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

50274

GR WHW-Bedrijven

50274 GR WHW-Bedrijven

50274

GR WHW-Bedrijven

50274 GR WHW-Bedrijven

50267

Werkvoorzieningsschap Zuid- Kennemerland

50267 Werkvoorzieningsschap Zuid- Kennemerland

50010

Stadsgewest Haaglanden

50010 Stadsgewest Haaglanden

50276

Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat

50276 Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat

50276

Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat

50276 Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat

50269

Werkvoorzieningsschap Kust- Duin- en Bollenstreek

50269 Werkvoorzieningsschap Kust- Duin- en Bollenstreek

50476

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden

50476 Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden

50282

Sociaal Werkvoorzieningschap Dethon

50282 Sociaal Werkvoorzieningschap Dethon

50282

Sociaal Werkvoorzieningschap Dethon

50282 Sociaal Werkvoorzieningschap Dethon

50270

Werkvoorzieningsschap Avelingen Groep

50270 Werkvoorzieningsschap Avelingen Groep

50636

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

50636 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

50284

WVS-Groep (Roosendaal)

50284 WVS-Groep (Roosendaal)

50284

WVS-Groep (Roosendaal)

50284 WVS-Groep (Roosendaal)

50271

Werkvoorzieningsschap Binnenhof

50271 Werkvoorzieningsschap Binnenhof

50066

Veiligheidsregio Brabant-Noord

50066 Veiligheidsregio Brabant-Noord

50285

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo eo

50285 Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo eo

50285

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo eo

50285 Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo eo

50273

Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk E O

50273 Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk E O

50639

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

50639 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

50287

Werkvoorzieningschap Noord Limburg West

50287 Werkvoorzieningschap Noord Limburg West

50287

Werkvoorzieningschap Noord Limburg West

50287 Werkvoorzieningschap Noord Limburg West

50274

Whw Bedrijven

50274 Whw Bedrijven

50616

Veiligheidsregio Drenthe

50616 Veiligheidsregio Drenthe

50288

Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse

50288 Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse

50288

Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse

50288 Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse

50276

Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat

50276 Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat

50638

Veiligheidsregio Flevoland

50638 Veiligheidsregio Flevoland

50289

GR WAVA Oosterhout

50289 GR WAVA Oosterhout

50289

GR WAVA Oosterhout

50289 GR WAVA Oosterhout

50281

Léte

50281 Léte

50460

Veiligheidsregio Fryslân

50460 Veiligheidsregio Fryslân

50292

Werkvoorzieningschap De Dommel

50292 Werkvoorzieningschap De Dommel

50292

Werkvoorzieningschap De Dommel

50292 Werkvoorzieningschap De Dommel

50282

Sociaal Werkvoorzieningsschap Dethon

50282 Sociaal Werkvoorzieningsschap Dethon

50518

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

50518 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

50293

GR EMCO-groep

50293 GR EMCO-groep

50293

GR EMCO-groep

50293 GR EMCO-groep

50283

Werkbedrijf Midden-Langstraat

50283 Werkbedrijf Midden-Langstraat

50637

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

50637 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

50296

Sociale Werkvoorziening Fryslân

50296 Sociale Werkvoorziening Fryslân

50296

Sociale Werkvoorziening Fryslân

50296 Sociale Werkvoorziening Fryslân

50284

Wvs groep

50284 Wvs groep

50823

Veiligheidsregio Groningen

50823 Veiligheidsregio Groningen

50297

Werkvoorzieningschap Oost-Twente

50297 Werkvoorzieningschap Oost-Twente

50297

Werkvoorzieningschap Oost-Twente

50297 Werkvoorzieningschap Oost-Twente

50285

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo Eo

50285 Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo Eo

50044

Veiligheidsregio Haaglanden

50044 Veiligheidsregio Haaglanden

50298

Drechtwerk

50298 Drechtwerk

50298

Drechtwerk

50298 Drechtwerk

50287

Werkvoorzieningsschap Noord Limburg West

50287 Werkvoorzieningsschap Noord Limburg West

50676

Veiligheidsregio Hollands Midden

50676 Veiligheidsregio Hollands Midden

50299

Gemeenschappelijke Regeling WVK-groep

50299 Gemeenschappelijke Regeling WVK-groep

50299

Gemeenschappelijke Regeling WVK-groep

50299 Gemeenschappelijke Regeling WVK-groep

50288

Werkvoorzieningsschap Weert E O De Risse

50288 Werkvoorzieningsschap Weert E O De Risse

50003

Veiligheidsregio IJsselland

50003 Veiligheidsregio IJsselland

50330

Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

50330 Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

50330

Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

50330 Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

50289

Gemeenschappelijke Regeling WAVA

50289 Gemeenschappelijke Regeling WAVA

50640

Veiligheidsregio Kennemerland

50640 Veiligheidsregio Kennemerland

50334

IMD Beek Stein Nuth (prov Limburg)

50334 IMD Beek Stein Nuth (prov Limburg)

50334

IMD Beek Stein Nuth (prov Limburg)

50334 IMD Beek Stein Nuth (prov Limburg)

50291

Werkvoorzieningsschap Trion

50291 Werkvoorzieningsschap Trion

50644

Veiligheidsregio Limburg Noord

50644 Veiligheidsregio Limburg Noord

50335

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

50335 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

50335

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

50335 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

50292

Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

50292 Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

50497

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

50497 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

50400

Stadsregio Arnhem Nijmegen

50400 Stadsregio Arnhem Nijmegen

50400

Stadsregio Arnhem Nijmegen

50400 Stadsregio Arnhem Nijmegen

50293

Emco-Groep

50293 Emco-Groep

50525

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

50525 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

50401

Gemeenschappelijke Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen

50401 Gemeenschappelijke Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen

50401

Gemeenschappelijke Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen

50401 Gemeenschappelijke Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen

50296

Sociale Werkvoorziening Fryslan

50296 Sociale Werkvoorziening Fryslan

50494

Veiligheidsregio Noord Holland Noord

50494 Veiligheidsregio Noord Holland Noord

50415

Regio Stedendriehoek

50415 Regio Stedendriehoek

50415

Regio Stedendriehoek

50415 Regio Stedendriehoek

50297

Werkvoorzieningsschap Oost-Twente (Top Craft)

50297 Werkvoorzieningsschap Oost-Twente (Top Craft)

50617

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

50617 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

50421

Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede)

50421 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede)

50421

Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede)

50421 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede)

50298

Drechtwerk

50298 Drechtwerk

50679

Veiligheidsregio Twente

50679 Veiligheidsregio Twente

50425

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

50425 Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

50425

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

50425 Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

50299

Regeling WVK-groep

50299 Regeling WVK-groep

50588

Veiligheidsregio Utrecht

50588 Veiligheidsregio Utrecht

50435

GR Dienst Sociale Zaken En Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

50435 GR Dienst Sociale Zaken En Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

50435

GR Dienst Sociale Zaken En Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

50435 GR Dienst Sociale Zaken En Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

50330

GR Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen

50330 GR Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen

50624

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

50624 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

50439

Regionaal Milieubedrijf (RMB)

50439 Regionaal Milieubedrijf (RMB)

50439

Regionaal Milieubedrijf (RMB)

50439 Regionaal Milieubedrijf (RMB)

50334

Intergemeentelijke Milieudienst Beek/Stein

50334 Intergemeentelijke Milieudienst Beek/Stein

50619

Veiligheidsregio Zeeland

50619 Veiligheidsregio Zeeland

50442

GGD Hart voor Brabant

50442 GGD Hart voor Brabant

50442

GGD Hart voor Brabant

50442 GGD Hart voor Brabant

50335

DCMR Milieudienst Rijnmond

50335 DCMR Milieudienst Rijnmond

50660

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

50660 Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

50444

GGD Regio Utrecht

50444 GGD Regio Utrecht

50446

Werkvoorzieningschap Fryslân-West

50446 Werkvoorzieningschap Fryslân-West

50354

GGD Regio Nijmegen

50354 GGD Regio Nijmegen

50706

Veiligheidsregio Zuid Limburg

50706 Veiligheidsregio Zuid Limburg

50446

Werkvoorzieningschap Fryslân-West

50446 Werkvoorzieningschap Fryslân-West

50448

Atlant Groep

50448 Atlant Groep

50400

Stadsregio Arnhem Nijmegen

50400 Stadsregio Arnhem Nijmegen

50255

WEDEO (Werkvoorzieningschap De Oude IJsselstreek)

50255 WEDEO (Werkvoorzieningschap De Oude IJsselstreek)

50448

Atlant Groep

50448 Atlant Groep

50451

GR ISD Kompas

50451 GR ISD Kompas

50401

Gemeenschappelijke Hulpverlening En Openbare Gezondheidszorg Groningen

50401 Gemeenschappelijke Hulpverlening En Openbare Gezondheidszorg Groningen

50719

Werk en Inkomen Lekstroom

50719 Werk en Inkomen Lekstroom

50451

GR ISD Kompas

50451 GR ISD Kompas

50455

Omgevingsdienst West-Holland

50455 Omgevingsdienst West-Holland

50415

Regio Stedendriehoek

50415 Regio Stedendriehoek

50830

Metropoolregio Rotterdam

50830 Metropoolregio Rotterdam

50455

Omgevingsdienst West-Holland

50455 Omgevingsdienst West-Holland

50460

Veiligheidsregio Fryslân

50460 Veiligheidsregio Fryslân

50421

Baanstede

50421 Baanstede

51931

Krimpenerwaard

51931 Krimpenerwaard

50460

Veiligheidsregio Fryslân

50460 Veiligheidsregio Fryslân

50461

GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

50461 GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

50425

Gem. Reg. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

50425 Gem. Reg. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

51930

Nissewaard

51930 Nissewaard

50461

GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

50461 GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

50462

GR Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

50462 GR Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

50435

Dienst Sociale Zaken En Werkgel. Noardwest Fryslan

50435 Dienst Sociale Zaken En Werkgel. Noardwest Fryslan

50001

Stadsregio Amsterdam

50001 Stadsregio Amsterdam

50462

GR Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

50462 GR Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

50466

GR Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn

50466 GR Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn

50439

Regionaal Milieubedrijf

50439 Regionaal Milieubedrijf

50846

Stadsregio Arnhem Nijmegen

50846 Stadsregio Arnhem Nijmegen

50466

GR Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn

50466 GR Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn

50472

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

50472 Gemeenschappelijke Regeling Westrom

50440

Sociale Werkvoorziening Zeist

50440 Sociale Werkvoorziening Zeist

50401

Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

50401 Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

50472

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

50472 Gemeenschappelijke Regeling Westrom

50476

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden

50476 Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden

50442

GGD Hart voor Brabant

50442 GGD Hart voor Brabant

50266

WerkSaam Westfriesland

50266 WerkSaam Westfriesland

50476

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden

50476 Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden

50488

Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant

50488 Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant

50446

Werkvoorzieningsschap Fryslân-West

50446 Werkvoorzieningsschap Fryslân-West

50826

Omgevingsdienst regio Arnhem

50826 Omgevingsdienst regio Arnhem

50488

Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant

50488 Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant

50491

GHOR regio Hollands Midden

50491 GHOR regio Hollands Midden

50446

Werkvoorzieningsschap Fryslân-West

50446 Werkvoorzieningsschap Fryslân-West

60003

Appingedam

60003 Appingedam

50491

GHOR regio Hollands Midden

50491 GHOR regio Hollands Midden

50494

Veiligheidsregio Noord Holland Noord

50494 Veiligheidsregio Noord Holland Noord

50448

Atlant Groep

50448 Atlant Groep

60005

Bedum

60005 Bedum

50494

Veiligheidsregio Noord Holland Noord

50494 Veiligheidsregio Noord Holland Noord

50496

Werkvoorziening de Sluis

50496 Werkvoorziening de Sluis

50451

GR ISD Kompas

50451 GR ISD Kompas

60007

Bellingwedde

60007 Bellingwedde

50496

Openbaar Lichaam Ferm Werk

50496 Openbaar Lichaam Ferm Werk

50497

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

50497 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

50455

Omgevingsdienst West-Holland

50455 Omgevingsdienst West-Holland

60009

Ten Boer

60009 Ten Boer

50497

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

50497 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

50504

Milieudienst IJmond

50504 Milieudienst IJmond

50460

Veiligheidsregio Fryslân

50460 Veiligheidsregio Fryslân

60010

Delfzijl

60010 Delfzijl

50504

Milieudienst IJmond

50504 Milieudienst IJmond

50506

Wvs Diamantgroep

50506 Wvs Diamantgroep

50461

Intergem. Sociale Dienst Bollenstreek

50461 Intergem. Sociale Dienst Bollenstreek

60014

Groningen

60014 Groningen

50506

Wvs Diamantgroep

50506 Wvs Diamantgroep

50507

Intergem. Samenwerkingsverband Holland Rijnland

50507 Intergem. Samenwerkingsverband Holland Rijnland

50462

Regionale sociale dienst Alblasserwaard-oost/Vijfheerenlanden

50462 Regionale sociale dienst Alblasserwaard-oost/Vijfheerenlanden

60015

Grootegast

60015 Grootegast

50507

Intergem. Samenwerkingsverband Holland Rijnland

50507 Intergem. Samenwerkingsverband Holland Rijnland

50509

GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

50509 GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

50466

Sociale Werkvoorziening Alpen a/d Rijn e.o. (SWA)

50466 Sociale Werkvoorziening Alpen a/d Rijn e.o. (SWA)

60017

Haren

60017 Haren

50509

GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

50509 GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

50510

GR Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

50510 GR Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

50472

Westrom

50472 Westrom

60018

Hoogezand-Sappemeer

60018 Hoogezand-Sappemeer

50510

GR Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

50510 GR Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

50511

GR Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

50511 GR Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

50476

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

50476 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

60022

Leek

60022 Leek

50511

GR Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

50511 GR Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

50513

GR Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

50513 GR Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

50487

ISD Zuidwest-Fryslân

50487 ISD Zuidwest-Fryslân

60024

Loppersum

60024 Loppersum

50513

GR Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

50513 GR Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

50518

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

50518 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

50488

Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant

50488 Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant

60025

Marum

60025 Marum

50518

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

50518 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

50520

GGD Zuid Limburg

50520 GGD Zuid Limburg

50491

GHOR regio Hollands Midden

50491 GHOR regio Hollands Midden

60034

Almere

60034 Almere

50520

GGD Zuid Limburg

50520 GGD Zuid Limburg

50525

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

50525 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

50494

Veiligheidsregio Noord Holland Noord

50494 Veiligheidsregio Noord Holland Noord

60037

Stadskanaal

60037 Stadskanaal

50525

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

50525 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

50526

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

50526 Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

50496

Werkvoorzieningsschap de Sluis

50496 Werkvoorzieningsschap de Sluis

60040

Slochteren

60040 Slochteren

50526

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

50526 Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

50533

GR Soweco

50533 GR Soweco

50497

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

50497 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

60047

Veendam

60047 Veendam

50533

GR Soweco

50533 GR Soweco

50534

Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten

50534 Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten

50500

Regionale Milieudienst West-Brabant

50500 Regionale Milieudienst West-Brabant

60048

Vlagtwedde

60048 Vlagtwedde

50534

Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten

50534 Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten

50536

GR IW4

50536 GR IW4

50502

Milieudienst Noord-West Utrecht

50502 Milieudienst Noord-West Utrecht

60050

Zeewolde

60050 Zeewolde

50536

GR IW4

50536 GR IW4

50538

GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

50538 GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

50503

Milieudienst Zuidoost-Utrecht

50503 Milieudienst Zuidoost-Utrecht

60053

Winsum

60053 Winsum

50538

GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

50538 GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

50539

GR Promen

50539 GR Promen

50504

Milieudienst IJmond

50504 Milieudienst IJmond

60056

Zuidhorn

60056 Zuidhorn

50539

GR Promen

50539 GR Promen

50540

GR De Betho

50540 GR De Betho

50506

Diamantgroep

50506 Diamantgroep

60058

Dongeradeel

60058 Dongeradeel

50540

GR De Betho

50540 GR De Betho

50542

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

50542 Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

50507

Holland Rijnland

50507 Holland Rijnland

60059

Achtkarspelen

60059 Achtkarspelen

50542

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

50542 Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

50544

Gemeenschappelijke Regeling Vixia

50544 Gemeenschappelijke Regeling Vixia

50509

ISWI

50509 ISWI

60060

Ameland

60060 Ameland

50544

Gemeenschappelijke Regeling Vixia

50544 Gemeenschappelijke Regeling Vixia

50569

GHOR Zuid Limburg

50569 GHOR Zuid Limburg

50510

Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (ERGON)

50510 Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (ERGON)

60063

Het Bildt

60063 Het Bildt

50569

GHOR Zuid Limburg

50569 GHOR Zuid Limburg

50579

GR Sociale Dienst Veluwerand

50579 GR Sociale Dienst Veluwerand

50511

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

50511 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

60070

Franekeradeel

60070 Franekeradeel

50572

GGD Noord en Midden Limburg

50572 GGD Noord en Midden Limburg

50588

Veiligheidsregio Utrecht

50588 Veiligheidsregio Utrecht

50513

Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

50513 Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

60072

Harlingen

60072 Harlingen

50579

GR Sociale Dienst Veluwerand

50579 GR Sociale Dienst Veluwerand

50592

Intergem. werkvoorzieningschap Gennep – Mook en Middelaar

50592 Intergem. werkvoorzieningschap Gennep – Mook en Middelaar

50514

Intergem. Sociale Dienst Voorne-Putten Rozenburg

50514 Intergem. Sociale Dienst Voorne-Putten Rozenburg

60074

Heerenveen

60074 Heerenveen

50588

Veiligheidsregio Utrecht

50588 Veiligheidsregio Utrecht

50594

GR ISD Noordoost

50594 GR ISD Noordoost

50516

RSD Kromme Rijn – Heuvelrug

50516 RSD Kromme Rijn – Heuvelrug

60079

Kollumerland en Nieuwkruisland

60079 Kollumerland en Nieuwkruisland

50592

Intergem. werkvoorzieningschap Gennep – Mook en Middelaar

50592 Intergem. werkvoorzieningschap Gennep – Mook en Middelaar

50595

Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-Oost

50595 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-Oost

50518

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

50518 Veiligheidsregio Gelderland Zuid

60080

Leeuwarden

60080 Leeuwarden

50594

GR ISD Noordoost

50594 GR ISD Noordoost

50602

GR Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland

50602 GR Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland

50520

GGD Zuid Limburg

50520 GGD Zuid Limburg

60081

Leeuwarderadeel

60081 Leeuwarderadeel

50595

Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-Oost

50595 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-Oost

50603

GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier

50603 GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier

50525

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

50525 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

60085

Ooststellingwerf

60085 Ooststellingwerf

50602

GR Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland

50602 GR Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland

50605

GR Optimisd

50605 GR Optimisd

50526

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

50526 Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

60086

Opsterland

60086 Opsterland

50603

GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier

50603 GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier

50606

Regionaal werkvoorzienigschap Amersfoort e.o.

50606 Regionaal werkvoorzienigschap Amersfoort e.o.

50527

Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant

50527 Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant

60088

Schiermonnikoog

60088 Schiermonnikoog

50605

GR Optimisd

50605 GR Optimisd

50611

GR Sociale Dienst Bommelerwaard

50611 GR Sociale Dienst Bommelerwaard

50528

Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat

50528 Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat

60090

Smallingerland

60090 Smallingerland

50606

Regionaal werkvoorzienigschap Amersfoort e.o.

50606 Regionaal werkvoorzienigschap Amersfoort e.o.

50613

ISD Kop van Noord Holland

50613 ISD Kop van Noord Holland

50533

Werkvoorzieningsschap Centr. Overijssel SOWECO

50533 Werkvoorzieningsschap Centr. Overijssel SOWECO

60093

Terschelling

60093 Terschelling

50611

GR Sociale Dienst Bommelerwaard

50611 GR Sociale Dienst Bommelerwaard

50614

GR IGSD Steenwijkerland-Westerveld

50614 GR IGSD Steenwijkerland-Westerveld

50534

Werkvoorzieningsschap Kampen en Dronten

50534 Werkvoorzieningsschap Kampen en Dronten

60096

Vlieland

60096 Vlieland

50613

ISD Kop van Noord Holland

50613 ISD Kop van Noord Holland

50615

GR ISD Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

50615 GR ISD Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

50536

IW4-bedrijven

50536 IW4-bedrijven

60098

Weststellingwerf

60098 Weststellingwerf

50614

GR IGSD Steenwijkerland-Westerveld

50614 GR IGSD Steenwijkerland-Westerveld

50616

Veiligheidsregio Drenthe

50616 Veiligheidsregio Drenthe

50538

GR Kop van Noord-Holland

50538 GR Kop van Noord-Holland

60106

Assen

60106 Assen

50615

GR ISD Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

50615 GR ISD Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

50617

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

50617 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

50539

GR Promen

50539 GR Promen

60109

Coevorden

60109 Coevorden

50616

Veiligheidsregio Drenthe

50616 Veiligheidsregio Drenthe

50619

Veiligheidsregio Zeeland

50619 Veiligheidsregio Zeeland

50540

GR De Betho

50540 GR De Betho

60114

Emmen

60114 Emmen

50617

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

50617 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

50620

Intergem. sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

50620 Intergem. sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

50542

Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg

50542 Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg

60118

Hoogeveen

60118 Hoogeveen

50619

Veiligheidsregio Zeeland

50619 Veiligheidsregio Zeeland

50621

GR Drechtsteden

50621 GR Drechtsteden

50544

Vixia

50544 Vixia

60119

Meppel

60119 Meppel

50620

Intergem. sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

50620 Intergem. sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

50624

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

50624 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

50569

GHOR Zuid Limburg

50569 GHOR Zuid Limburg

60140

Littenseradiel

60140 Littenseradiel

50621

GR Drechtsteden

50621 GR Drechtsteden

50633

GR K5 gemeenten

50633 GR K5 gemeenten

50579

ISD Veluwerand

50579 ISD Veluwerand

60141

Almelo

60141 Almelo

50624

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

50624 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

50635

Milieusamenwerking Regio Arnhem

50635 Milieusamenwerking Regio Arnhem

50588

Veiligheidsregio Utrecht

50588 Veiligheidsregio Utrecht

60147

Borne

60147 Borne

50633

GR K5 gemeenten

50633 GR K5 gemeenten

50636

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

50636 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

50592

Intergem. Werkvoorzieningschap Gennep, Mook, Middelaar

50592 Intergem. Werkvoorzieningschap Gennep, Mook, Middelaar

60148

Dalfsen

60148 Dalfsen

50635

Milieusamenwerking Regio Arnhem

50635 Milieusamenwerking Regio Arnhem

50637

Veiligheidsregio Gooi en de Vechtstreek

50637 Veiligheidsregio Gooi en de Vechtstreek

50594

ISD Noordoost

50594 ISD Noordoost

60150

Deventer

60150 Deventer

50636

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

50636 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

50638

Veiligheidsregio Flevoland

50638 Veiligheidsregio Flevoland

50595

Collectief vervoer Brabant Noordoost

50595 Collectief vervoer Brabant Noordoost

60153

Enschede

60153 Enschede

50637

Veiligheidsregio Gooi en de Vechtstreek

50637 Veiligheidsregio Gooi en de Vechtstreek

50640

Veiligheidsregio Kennemerland

50640 Veiligheidsregio Kennemerland

50601

ISD De Rijnstreek

50601 ISD De Rijnstreek

60158

Haaksbergen

60158 Haaksbergen

50638

Veiligheidsregio Flevoland

50638 Veiligheidsregio Flevoland

50641

GR Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

50641 GR Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

50602

Pentasz Mergelland

50602 Pentasz Mergelland

60160

Hardenberg

60160 Hardenberg

50640

Veiligheidsregio Kennemerland

50640 Veiligheidsregio Kennemerland

50644

Veiligheidsregio Limburg-Noord

50644 Veiligheidsregio Limburg-Noord

50603

ISD Noordenkwartier

50603 ISD Noordenkwartier

60163

Hellendoorn

60163 Hellendoorn

50641

GR Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

50641 GR Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

50645

GR Sociale Dienst Oost Achterhoek

50645 GR Sociale Dienst Oost Achterhoek

50605

ISD Optimisd

50605 ISD Optimisd

60164

Hengelo

60164 Hengelo

50644

Veiligheidsregio Limburg-Noord

50644 Veiligheidsregio Limburg-Noord

50660

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

50660 Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

50606

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o.

50606 Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o.

60166

Kampen

60166 Kampen

50645

GR Sociale Dienst Oost Achterhoek

50645 GR Sociale Dienst Oost Achterhoek

50665

GR Samenwerking Kempengemeenten

50665 GR Samenwerking Kempengemeenten

50607

Samenwerking Utrecht West

50607 Samenwerking Utrecht West

60168

Losser

60168 Losser

50660

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

50660 Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

50666

GR Het Plein

50666 GR Het Plein

50611

Sociale Dienst Bommelerwaard

50611 Sociale Dienst Bommelerwaard

60171

Noordoostpolder

60171 Noordoostpolder

50665

GR Samenwerking Kempengemeenten

50665 GR Samenwerking Kempengemeenten

50667

Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

50667 Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

50613

ISD Kop van Noord Holland

50613 ISD Kop van Noord Holland

60173

Oldenzaal

60173 Oldenzaal

50666

GR Het Plein

50666 GR Het Plein

50669

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

50669 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

50614

IGSD Steenwijkerland-Westerveld

50614 IGSD Steenwijkerland-Westerveld

60175

Ommen

60175 Ommen

50667

Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

50667 Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

50679

Veiligheidsregio Twente

50679 Veiligheidsregio Twente

50615

ISD Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

50615 ISD Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

60177

Raalte

60177 Raalte

50669

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

50669 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

50681

Leer- en werkbedrijf Noordoost Friesland

50681 Leer- en werkbedrijf Noordoost Friesland

50616

Veiligheidsregio Drenthe

50616 Veiligheidsregio Drenthe

60180

Staphorst

60180 Staphorst

50679

Veiligheidsregio Twente

50679 Veiligheidsregio Twente

50682

GR Samenwerking De Liemers

50682 GR Samenwerking De Liemers

50617

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

50617 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

60183

Tubbergen

60183 Tubbergen

50681

Leer- en werkbedrijf Noordoost Friesland

50681 Leer- en werkbedrijf Noordoost Friesland

50684

GR Regio West-Brabant

50684 GR Regio West-Brabant

50619

Veiligheidsregio Zeeland

50619 Veiligheidsregio Zeeland

60184

Urk

60184 Urk

50682

GR Samenwerking De Liemers

50682 GR Samenwerking De Liemers

50685

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente

50685 Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente

50620

ISD Aa en Hunze Assen Tynaarlo

50620 ISD Aa en Hunze Assen Tynaarlo

60189

Wierden

60189 Wierden

50684

GR Regio West-Brabant

50684 GR Regio West-Brabant

50686

GR Samenwerkingsorgaan Hoeksch Waard

50686 GR Samenwerkingsorgaan Hoeksch Waard

50621

Gemeenschappelijke Regeling De Drechtsteden

50621 Gemeenschappelijke Regeling De Drechtsteden

60193

Zwolle

60193 Zwolle

50685

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente

50685 Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente

50695

Baanbrekers

50695 Baanbrekers

50622

Sociale Dienst Walcheren

50622 Sociale Dienst Walcheren

60196

Rijnwaarden

60196 Rijnwaarden

50686

GR Samenwerkingsorgaan Hoeksch Waard

50686 GR Samenwerkingsorgaan Hoeksch Waard

50703

GR Orionis Walcheren

50703 GR Orionis Walcheren

50624

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

50624 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

60197

Aalten

60197 Aalten

50695

Baanbrekers

50695 Baanbrekers

50706

Veiligheidsregio Zuid Limburg

50706 Veiligheidsregio Zuid Limburg

50633

K5 gemeenten

50633 K5 gemeenten

60200

Apeldoorn

60200 Apeldoorn

50703

GR Orionis Walcheren

50703 GR Orionis Walcheren

50710

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI)

50710 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI)

50635

Milieusamenwerking Regio Arnhem

50635 Milieusamenwerking Regio Arnhem

60202

Arnhem

60202 Arnhem

50706

Veiligheidsregio Zuid Limburg

50706 Veiligheidsregio Zuid Limburg

50713

Omgevingsdienst Midden-Holland

50713 Omgevingsdienst Midden-Holland

50636

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

50636 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

60203

Barneveld

60203 Barneveld

50710

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI)

50710 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI)

50719

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

50719 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

50637

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

50637 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

60209

Beuningen

60209 Beuningen

50713

Omgevingsdienst Midden-Holland

50713 Omgevingsdienst Midden-Holland

50720

GGD Gelderland-Zuid

50720 GGD Gelderland-Zuid

50638

Veiligheidsregio Flevoland

50638 Veiligheidsregio Flevoland

60213

Brummen

60213 Brummen

50719

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

50719 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

50572

GGD Noord en Midden Limburg

50572 GGD Noord en Midden Limburg

50640

Veiligheidsregio Kennemerland

50640 Veiligheidsregio Kennemerland

60214

Buren

60214 Buren

50720

GGD Gelderland-Zuid

50720 GGD Gelderland-Zuid

60003

Appingedam

60003 Appingedam

50641

Alblasserwaard Vijfherenlanden

50641 Alblasserwaard Vijfherenlanden

60216

Culemborg

60216 Culemborg

60003

Appingedam

60003 Appingedam

60005

Bedum

60005 Bedum

50644

Veiligheidsregio Limburg Noord

50644 Veiligheidsregio Limburg Noord

60221

Doesburg

60221 Doesburg

60005

Bedum

60005 Bedum

60007

Bellingwedde

60007 Bellingwedde

50645

Sociale Dienst Oost Achterhoek

50645 Sociale Dienst Oost Achterhoek

60222

Doetinchem

60222 Doetinchem

60007

Bellingwedde

60007 Bellingwedde

60009

Ten Boer

60009 Ten Boer

50660

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

50660 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

60225

Druten

60225 Druten

60009

Ten Boer

60009 Ten Boer

60010

Delfzijl

60010 Delfzijl

50665

GR Samenwerking Kempengemeenten

50665 GR Samenwerking Kempengemeenten

60226

Duiven

60226 Duiven

60010

Delfzijl

60010 Delfzijl

60014

Groningen

60014 Groningen

50666

GR Het Plein

50666 GR Het Plein

60228

Ede

60228 Ede

60014

Groningen

60014 Groningen

60015

Grootegast

60015 Grootegast

50667

Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

50667 Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

60230

Elburg

60230 Elburg

60015

Grootegast

60015 Grootegast

60017

Haren

60017 Haren

50669

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

50669 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

60232

Epe

60232 Epe

60017

Haren

60017 Haren

60018

Hoogezand-Sappemeer

60018 Hoogezand-Sappemeer

50679

Veiligheidsregio Twente

50679 Veiligheidsregio Twente

60233

Ermelo

60233 Ermelo

60018

Hoogezand-Sappemeer

60018 Hoogezand-Sappemeer

60022

Leek

60022 Leek

50681

Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF)

50681 Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF)

60236

Geldermalsen

60236 Geldermalsen

60022

Leek

60022 Leek

60024

Loppersum

60024 Loppersum

50682

GR Samenwerking De Liemers

50682 GR Samenwerking De Liemers

60241

Groesbeek

60241 Groesbeek

60024

Loppersum

60024 Loppersum

60025

Marum

60025 Marum

50684

GR Regio West-Brabant

50684 GR Regio West-Brabant

60243

Harderwijk

60243 Harderwijk

60025

Marum

60025 Marum

60034

Almere

60034 Almere

50685

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

50685 Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

60244

Hattem

60244 Hattem

60034

Almere

60034 Almere

60037

Stadskanaal

60037 Stadskanaal

50686

GR Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

50686 GR Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

60246

Heerde

60246 Heerde

60037

Stadskanaal

60037 Stadskanaal

60040

Slochteren

60040 Slochteren

50703

GR Orionis Walcheren

50703 GR Orionis Walcheren

60252

Heumen

60252 Heumen

60040

Slochteren

60040 Slochteren

60047

Veendam

60047 Veendam

60003

Appingedam

60003 Appingedam

60262

Lochem

60262 Lochem

60047

Veendam

60047 Veendam

60048

Vlagtwedde

60048 Vlagtwedde

60005

Bedum

60005 Bedum

60263

Maasdriel

60263 Maasdriel

60048

Vlagtwedde

60048 Vlagtwedde

60050

Zeewolde

60050 Zeewolde

60007

Bellingwedde

60007 Bellingwedde

60267

Nijkerk

60267 Nijkerk

60050

Zeewolde

60050 Zeewolde

60051

Skarsterlân

60051 Skarsterlân

60009

Ten Boer

60009 Ten Boer

60268

Nijmegen

60268 Nijmegen

60053

Winsum

60053 Winsum

60053

Winsum

60053 Winsum

60010

Delfzijl

60010 Delfzijl

60269

Oldebroek

60269 Oldebroek

60056

Zuidhorn

60056 Zuidhorn

60055

Boarnsterhim

60055 Boarnsterhim

60014

Groningen

60014 Groningen

60273

Putten

60273 Putten

60058

Dongeradeel

60058 Dongeradeel

60056

Zuidhorn

60056 Zuidhorn

60015

Grootegast

60015 Grootegast

60274

Renkum

60274 Renkum

60059

Achtkarspelen

60059 Achtkarspelen

60058

Dongeradeel

60058 Dongeradeel

60017

Haren

60017 Haren

60275

Rheden

60275 Rheden

60060

Ameland

60060 Ameland

60059

Achtkarspelen

60059 Achtkarspelen

60018

Hoogezand-Sappemeer

60018 Hoogezand-Sappemeer

60277

Rozendaal

60277 Rozendaal

60063

Het Bildt

60063 Het Bildt

60060

Ameland

60060 Ameland

60022

Leek

60022 Leek

60279

Scherpenzeel

60279 Scherpenzeel

60070

Franekeradeel

60070 Franekeradeel

60063

Het Bildt

60063 Het Bildt

60024

Loppersum

60024 Loppersum

60281

Tiel

60281 Tiel

60072

Harlingen

60072 Harlingen

60070

Franekeradeel

60070 Franekeradeel

60025

Marum

60025 Marum

60285

Voorst

60285 Voorst

60074

Heerenveen

60074 Heerenveen

60072

Harlingen

60072 Harlingen

60034

Almere

60034 Almere

60289

Wageningen

60289 Wageningen

60079

Kollumerland en Nieuwkruisland

60079 Kollumerland en Nieuwkruisland

60074

Heerenveen

60074 Heerenveen

60037

Stadskanaal

60037 Stadskanaal

60293

Westervoort

60293 Westervoort

60080

Leeuwarden

60080 Leeuwarden

60079

Kollumerland en Nieuwkruisland

60079 Kollumerland en Nieuwkruisland

60040

Slochteren

60040 Slochteren

60294

Winterswijk

60294 Winterswijk

60081

Leeuwarderadeel

60081 Leeuwarderadeel

60080

Leeuwarden

60080 Leeuwarden

60047

Veendam

60047 Veendam

60296

Wijchen

60296 Wijchen

60085

Ooststellingwerf

60085 Ooststellingwerf

60081

Leeuwarderadeel

60081 Leeuwarderadeel

60048

Vlagtwedde

60048 Vlagtwedde

60297

Zaltbommel

60297 Zaltbommel

60086

Opsterland

60086 Opsterland

60082

Lemsterland

60082 Lemsterland

60050

Zeewolde

60050 Zeewolde

60299

Zevenaar

60299 Zevenaar

60088

Schiermonnikoog

60088 Schiermonnikoog

60085

Ooststellingwerf

60085 Ooststellingwerf

60051

Skarsterlan

60051 Skarsterlan

60301

Zutphen

60301 Zutphen

60090

Smallingerland

60090 Smallingerland

60086

Opsterland

60086 Opsterland

60053

Winsum

60053 Winsum

60302

Nunspeet

60302 Nunspeet

60093

Terschelling

60093 Terschelling

60088

Schiermonnikoog

60088 Schiermonnikoog

60055

Boarnsterhim

60055 Boarnsterhim

60303

Dronten

60303 Dronten

60096

Vlieland

60096 Vlieland

60090

Smallingerland

60090 Smallingerland

60056

Zuidhorn

60056 Zuidhorn

60304

Neerijnen

60304 Neerijnen

60098

Weststellingwerf

60098 Weststellingwerf

60093

Terschelling

60093 Terschelling

60058

Dongeradeel

60058 Dongeradeel

60307

Amersfoort

60307 Amersfoort

60106

Assen

60106 Assen

60096

Vlieland

60096 Vlieland

60059

Achtkarspelen

60059 Achtkarspelen

60308

Baarn

60308 Baarn

60109

Coevorden

60109 Coevorden

60098

Weststellingwerf

60098 Weststellingwerf

60060

Ameland

60060 Ameland

60310

De Bilt

60310 De Bilt

60114

Emmen

60114 Emmen

60106

Assen

60106 Assen

60063

Het Bildt

60063 Het Bildt

60312

Bunnik

60312 Bunnik

60118

Hoogeveen

60118 Hoogeveen

60109

Coevorden

60109 Coevorden

60064

Bolsward

60064 Bolsward

60313

Bunschoten

60313 Bunschoten

60119

Meppel

60119 Meppel

60114

Emmen

60114 Emmen

60070

Franekeradeel

60070 Franekeradeel

60317

Eemnes

60317 Eemnes

60140

Littenseradiel

60140 Littenseradiel

60118

Hoogeveen

60118 Hoogeveen

60072

Harlingen

60072 Harlingen

60321

Houten

60321 Houten

60141

Almelo

60141 Almelo

60119

Meppel

60119 Meppel

60074

Heerenveen

60074 Heerenveen

60327

Leusden

60327 Leusden

60147

Borne

60147 Borne

60140

Littenseradiel

60140 Littenseradiel

60079

Kollumerland C.a.

60079 Kollumerland C.a.

60331

Lopik

60331 Lopik

60148

Dalfsen

60148 Dalfsen

60141

Almelo

60141 Almelo

60080

Leeuwarden

60080 Leeuwarden

60335

Montfoort

60335 Montfoort

60150

Deventer

60150 Deventer

60147

Borne

60147 Borne

60081

Leeuwarderadeel

60081 Leeuwarderadeel

60339

Renswoude

60339 Renswoude

60153

Enschede

60153 Enschede

60148

Dalfsen

60148 Dalfsen

60082

Lemsterland

60082 Lemsterland

60340

Rhenen

60340 Rhenen

60158

Haaksbergen

60158 Haaksbergen

60150

Deventer

60150 Deventer

60083

Menaldumadeel

60083 Menaldumadeel

60342

Soest

60342 Soest

60160

Hardenberg

60160 Hardenberg

60153

Enschede

60153 Enschede

60085

Ooststellingwerf

60085 Ooststellingwerf

60344

Utrecht

60344 Utrecht

60163

Hellendoorn

60163 Hellendoorn

60158

Haaksbergen

60158 Haaksbergen

60086

Opsterland

60086 Opsterland

60345

Veenendaal

60345 Veenendaal

60164

Hengelo

60164 Hengelo

60160

Hardenberg

60160 Hardenberg

60088

Schiermonnikoog

60088 Schiermonnikoog

60351

Woudenberg

60351 Woudenberg

60166

Kampen

60166 Kampen

60163

Hellendoorn

60163 Hellendoorn

60090

Smallingerland

60090 Smallingerland

60352

Wijk bij Duurstede

60352 Wijk bij Duurstede

60168

Losser

60168 Losser

60164

Hengelo

60164 Hengelo

60091

Sneek

60091 Sneek

60353

IJsselstein

60353 IJsselstein

60171

Noordoostpolder

60171 Noordoostpolder

60166

Kampen

60166 Kampen

60093

Terschelling

60093 Terschelling

60355

Zeist

60355 Zeist

60173

Oldenzaal

60173 Oldenzaal

60168

Losser

60168 Losser

60096

Vlieland

60096 Vlieland

60356

Nieuwegein

60356 Nieuwegein

60175

Ommen

60175 Ommen

60171

Noordoostpolder

60171 Noordoostpolder

60098

Weststellingwerf

60098 Weststellingwerf

60358

Aalsmeer

60358 Aalsmeer

60177

Raalte

60177 Raalte

60173

Oldenzaal

60173 Oldenzaal

60104

Nijefurd

60104 Nijefurd

60361

Alkmaar

60361 Alkmaar

60180

Staphorst

60180 Staphorst

60175

Ommen

60175 Ommen

60106

Assen

60106 Assen

60362

Amstelveen

60362 Amstelveen

60183

Tubbergen

60183 Tubbergen

60177

Raalte

60177 Raalte

60109

Coevorden

60109 Coevorden

60363

Amsterdam

60363 Amsterdam

60184

Urk

60184 Urk

60180

Staphorst

60180 Staphorst

60114

Emmen

60114 Emmen

60370

Beemster

60370 Beemster

60189

Wierden

60189 Wierden

60183

Tubbergen

60183 Tubbergen

60118

Hoogeveen

60118 Hoogeveen

60373

Bergen (NH.)

60373 Bergen (NH.)

60193

Zwolle

60193 Zwolle

60184

Urk

60184 Urk

60119

Meppel

60119 Meppel

60375

Beverwijk

60375 Beverwijk

60196

Rijnwaarden

60196 Rijnwaarden

60189

Wierden

60189 Wierden

60140

Littenseradiel

60140 Littenseradiel

60376

Blaricum

60376 Blaricum

60197

Aalten

60197 Aalten

60193

Zwolle

60193 Zwolle

60141

Almelo

60141 Almelo

60377

Bloemendaal

60377 Bloemendaal

60200

Apeldoorn

60200 Apeldoorn

60196

Rijnwaarden

60196 Rijnwaarden

60147

Borne

60147 Borne

60381

Bussum

60381 Bussum

60202

Arnhem

60202 Arnhem

60197

Aalten

60197 Aalten

60148

Dalfsen

60148 Dalfsen

60383

Castricum

60383 Castricum

60203

Barneveld

60203 Barneveld

60200

Apeldoorn

60200 Apeldoorn

60150

Deventer

60150 Deventer

60384

Diemen

60384 Diemen

60209

Beuningen

60209 Beuningen

60202

Arnhem

60202 Arnhem

60153

Enschede

60153 Enschede

60385

Edam-Volendam

60385 Edam-Volendam

60213

Brummen

60213 Brummen

60203

Barneveld

60203 Barneveld

60158

Haaksbergen

60158 Haaksbergen

60388

Enkhuizen

60388 Enkhuizen

60214

Buren

60214 Buren

60209

Beuningen

60209 Beuningen

60160

Hardenberg

60160 Hardenberg

60392

Haarlem

60392 Haarlem

60216

Culemborg

60216 Culemborg

60213

Brummen

60213 Brummen

60163

Hellendoorn

60163 Hellendoorn

60393

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

60393 Haarlemmerliede en Spaarnwoude

60221

Doesburg

60221 Doesburg

60214

Buren

60214 Buren

60164

Hengelo

60164 Hengelo

60394

Haarlemmermeer

60394 Haarlemmermeer

60222

Doetinchem

60222 Doetinchem

60216

Culemborg

60216 Culemborg

60166

Kampen

60166 Kampen

60396

Heemskerk

60396 Heemskerk

60225

Druten

60225 Druten

60221

Doesburg

60221 Doesburg

60168

Losser

60168 Losser

60397

Heemstede

60397 Heemstede

60226

Duiven

60226 Duiven

60222

Doetinchem

60222 Doetinchem

60171

Noordoostpolder

60171 Noordoostpolder

60398

Heerhugowaard

60398 Heerhugowaard

60228

Ede

60228 Ede

60225

Druten

60225 Druten

60173

Oldenzaal

60173 Oldenzaal

60399

Heiloo

60399 Heiloo

60230

Elburg

60230 Elburg

60226

Duiven

60226 Duiven

60175

Ommen

60175 Ommen

60400

Den Helder

60400 Den Helder

60232

Epe

60232 Epe

60228

Ede

60228 Ede

60177

Raalte

60177 Raalte

60402

Hilversum

60402 Hilversum

60233

Ermelo

60233 Ermelo

60230

Elburg

60230 Elburg

60180

Staphorst

60180 Staphorst

60405

Hoorn

60405 Hoorn

60236

Geldermalsen

60236 Geldermalsen

60232

Epe

60232 Epe

60183

Tubbergen

60183 Tubbergen

60406

Huizen

60406 Huizen

60241

Groesbeek

60241 Groesbeek

60233

Ermelo

60233 Ermelo

60184

Urk

60184 Urk

60415

Landsmeer

60415 Landsmeer

60243

Harderwijk

60243 Harderwijk

60236

Geldermalsen

60236 Geldermalsen

60189

Wierden

60189 Wierden

60416

Langedijk

60416 Langedijk

60244

Hattem

60244 Hattem

60241

Groesbeek

60241 Groesbeek

60193

Zwolle

60193 Zwolle

60417

Laren

60417 Laren

60246

Heerde

60246 Heerde

60243

Harderwijk

60243 Harderwijk

60196

Rijnwaarden

60196 Rijnwaarden

60420

Medemblik

60420 Medemblik

60252

Heumen

60252 Heumen

60244

Hattem

60244 Hattem

60197

Aalten

60197 Aalten

60424

Muiden

60424 Muiden

60262

Lochem

60262 Lochem

60246

Heerde

60246 Heerde

60200

Apeldoorn

60200 Apeldoorn

60425

Naarden

60425 Naarden

60263

Maasdriel

60263 Maasdriel

60252

Heumen

60252 Heumen

60202

Arnhem

60202 Arnhem

60431

Oostzaan

60431 Oostzaan

60265

Millingen aan de Rijn

60265 Millingen aan de Rijn

60262

Lochem

60262 Lochem

60203

Barneveld

60203 Barneveld

60432

Opmeer

60432 Opmeer

60267

Nijkerk

60267 Nijkerk

60263

Maasdriel

60263 Maasdriel

60209

Beuningen

60209 Beuningen

60437

Ouder-Amstel

60437 Ouder-Amstel

60268

Nijmegen

60268 Nijmegen

60265

Millingen aan de Rijn

60265 Millingen aan de Rijn

60213

Brummen

60213 Brummen

60439

Purmerend

60439 Purmerend

60269

Oldebroek

60269 Oldebroek

60267

Nijkerk

60267 Nijkerk

60214

Buren

60214 Buren

60441

Schagen

60441 Schagen

60273

Putten

60273 Putten

60268

Nijmegen

60268 Nijmegen

60216

Culemborg

60216 Culemborg

60448

Texel

60448 Texel

60274

Renkum

60274 Renkum

60269

Oldebroek

60269 Oldebroek

60221

Doesburg

60221 Doesburg

60450

Uitgeest

60450 Uitgeest

60275

Rheden

60275 Rheden

60273

Putten

60273 Putten

60222

Doetinchem

60222 Doetinchem

60451

Uithoorn

60451 Uithoorn

60277

Rozendaal

60277 Rozendaal

60274

Renkum

60274 Renkum

60225

Druten

60225 Druten

60453

Velsen

60453 Velsen

60279

Scherpenzeel

60279 Scherpenzeel

60275

Rheden

60275 Rheden

60226

Duiven

60226 Duiven

60457

Weesp

60457 Weesp

60281

Tiel

60281 Tiel

60277

Rozendaal

60277 Rozendaal

60228

Ede

60228 Ede

60473

Zandvoort

60473 Zandvoort

60282

Ubbergen

60282 Ubbergen

60279

Scherpenzeel

60279 Scherpenzeel

60230

Elburg

60230 Elburg

60478

Zeevang

60478 Zeevang

60285

Voorst

60285 Voorst

60281

Tiel

60281 Tiel

60232

Epe

60232 Epe

60479

Zaanstad

60479 Zaanstad

60289

Wageningen

60289 Wageningen

60282

Ubbergen

60282 Ubbergen

60233

Ermelo

60233 Ermelo

60482

Alblasserdam

60482 Alblasserdam

60293

Westervoort

60293 Westervoort

60285

Voorst

60285 Voorst

60236

Geldermalsen

60236 Geldermalsen

60484

Alphen aan den Rijn

60484 Alphen aan den Rijn

60294

Winterswijk

60294 Winterswijk

60289

Wageningen

60289 Wageningen

60241

Groesbeek

60241 Groesbeek

60489

Barendrecht

60489 Barendrecht

60296

Wijchen

60296 Wijchen

60293

Westervoort

60293 Westervoort

60243

Harderwijk

60243 Harderwijk

60498

Drechterland

60498 Drechterland

60297

Zaltbommel

60297 Zaltbommel

60294

Winterswijk

60294 Winterswijk

60244

Hattem

60244 Hattem

60501

Brielle

60501 Brielle

60299

Zevenaar

60299 Zevenaar

60296

Wijchen

60296 Wijchen

60246

Heerde

60246 Heerde

60502

Capelle aan den IJssel

60502 Capelle aan den IJssel

60301

Zutphen

60301 Zutphen

60297

Zaltbommel

60297 Zaltbommel

60252

Heumen

60252 Heumen

60503

Delft

60503 Delft

60302

Nunspeet

60302 Nunspeet

60299

Zevenaar

60299 Zevenaar

60262

Lochem

60262 Lochem

60505

Dordrecht

60505 Dordrecht

60303

Dronten

60303 Dronten

60301

Zutphen

60301 Zutphen

60263

Maasdriel

60263 Maasdriel

60512

Gorinchem

60512 Gorinchem

60304

Neerijnen

60304 Neerijnen

60302

Nunspeet

60302 Nunspeet

60265

Millingen Aan De Rijn

60265 Millingen Aan De Rijn

60513

Gouda

60513 Gouda

60307

Amersfoort

60307 Amersfoort

60303

Dronten

60303 Dronten

60267

Nijkerk

60267 Nijkerk

60518

Den Haag

60518 Den Haag

60308

Baarn

60308 Baarn

60304

Neerijnen

60304 Neerijnen

60268

Nijmegen

60268 Nijmegen

60523

Hardinxveld-Giessendam

60523 Hardinxveld-Giessendam

60310

De Bilt

60310 De Bilt

60307

Amersfoort

60307 Amersfoort

60269

Oldebroek

60269 Oldebroek

60530

Hellevoetsluis

60530 Hellevoetsluis

60312

Bunnik

60312 Bunnik

60308

Baarn

60308 Baarn

60273

Putten

60273 Putten

60531

Hendrik-Ido-Ambacht

60531 Hendrik-Ido-Ambacht

60313

Bunschoten

60313 Bunschoten

60310

De Bilt

60310 De Bilt

60274

Renkum

60274 Renkum

60532

Stede Broec

60532 Stede Broec

60317

Eemnes

60317 Eemnes

60312

Bunnik

60312 Bunnik

60275

Rheden

60275 Rheden

60534

Hillegom

60534 Hillegom

60321

Houten

60321 Houten

60313

Bunschoten

60313 Bunschoten

60277

Rozendaal

60277 Rozendaal

60537

Katwijk

60537 Katwijk

60327

Leusden

60327 Leusden

60317

Eemnes

60317 Eemnes

60279

Scherpenzeel

60279 Scherpenzeel

60542

Krimpen aan den IJssel

60542 Krimpen aan den IJssel

60331

Lopik

60331 Lopik

60321

Houten

60321 Houten

60281

Tiel

60281 Tiel

60545

Leerdam

60545 Leerdam

60335

Montfoort

60335 Montfoort

60327

Leusden

60327 Leusden

60282

Ubbergen

60282 Ubbergen

60546

Leiden

60546 Leiden

60339

Renswoude

60339 Renswoude

60331

Lopik

60331 Lopik

60285

Voorst

60285 Voorst

60547

Leiderdorp

60547 Leiderdorp

60340

Rhenen

60340 Rhenen

6