Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reparatiewet SZW 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 13 december 2010 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel II. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel III. Wijziging van de Beroepswet

[Red: Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel IV. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]

Artikel V. Wijziging van de Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel VI. Wijziging van de Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel VIII. Wijzing van de Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XII. Wijziging van de Wet investeren in jongeren

[Red: Wijzigt de Wet investeren in jongeren.]

Artikel XIII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XIV. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie

[Red: Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]

Artikel XV. Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden

[Red: Wijzigt de Wet op de Europese ondernemingsraden.]

Artikel XVI. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XVII. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel XVIII. Wijziging van de Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XIX. Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]

Artikel XX. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXI. Wijziging van de Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXIa. Wijziging van de Pensioenwet

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel XXIb. Wijziging van de Pensioenwet in verband met de inwerkingtreding van de Wet introductie premiepensioeninstellingen

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel XXIc. Wijziging van de Wet introductie premiepensioeninstellingen

[Red: Wijzigt de Wet introductie premiepensioeninstellingen.]

Artikel XXId. Wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel XXIe. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

[Red: Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel XXIf. Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening

[Red: Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel XXII. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XXIII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet SZW 2011.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 13 december 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de achtentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten