Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet SZW 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 16 december 2010 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen op het terrein van de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IV. Wijziging van de Pensioenwet

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel V. Wijziging van de Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel VI. Wijziging van de Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VIa. Wijziging van de Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel VIII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XII. Wijziging van de Wet investeren in jongeren

[Red: Wijzigt de Wet investeren in jongeren.]

Artikel XIII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XIV. Wijziging van de Wet participatiebudget

[Red: Wijzigt de Wet participatiebudget.]

Artikel XV. Wijziging van de Wet privatisering FVP

[Red: Wijzigt de Wet privatisering FVP.]

Artikel XVI. Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening

[Red: Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel XVII. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XVIII. Wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel XIX. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel XX. Wijziging van de Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXI. Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]

Artikel XXII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXIII. Wijziging van de Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXIIIa. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht

[Red: Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel XXIV. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXV. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2011.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 16 december 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de achtentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten