Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 23-12-2012.]

Geldend van 23-12-2010 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2010, nr. Z/F-3037475, houdende tot nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2010 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2010 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het CAK tezamen, ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 3,371 miljoen.

Artikel 2

De verbindingskantoren en het CAK leggen in hun jaarrekening over het jaar 2010 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. De verschillen worden als overschotten dan wel tekorten in de jaarrekening opgeteld bij de primo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2010 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2010.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 12 december 2010, terug tot en met 13 december 2010.

Artikel 4

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner