Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst handelingen Kamers van Koophandel en Fabrieken [...] Vereniging Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland

Geldend van 23-12-2010 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst handelingen Kamers van Koophandel en Fabrieken vanaf 1945 ingediend door Vereniging Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 8 september 2010, nr. bca-2010.058576/2);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Kamers van Koophandel en Fabrieken vanaf 1945 ingediend door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘lijst Kamers van Koophandel en Fabrieken vanaf 1 januari 1998’ (vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/06/262 d.d. 17 februari 2006 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 71 d.d. 10 april 2006)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

[Red: Gepubliceerd op www.archief.nl.]