Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun 2006[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2012 t/m 11-04-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 december 2010, houdende beleidsregels over de toepassing van artikel 68 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 68 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

De bevoegdheid bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 4 tot en met 6, 23, 24 en 31 van Verordening (EG) 73/2009, de artikelen 47 en 70 tot en met 72 van Verordening (EG) nr. 1122/2009, alsmede de artikelen 3 en 4 van de Regeling GLB-inkomensteun 2006.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

De korting die wordt opgelegd naar aanleiding van een niet-naleving van een randvoorwaarde zoals bedoeld in bijlage I en bijlage II van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 bedraagt 3%.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Gelet op de beoordeling van de niet-naleving van de norm aan de hand van de omvang, de ernst en het al dan niet permanente karakter besluit de minister in afwijking van artikel 2 dat sprake is van een niet-naleving van gering belang zoals bedoeld in artikel 24, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 73/2009 bij de niet-naleving van de in het tweede lid bedoelde randvoorwaarden voor zover de niet-naleving onmiddellijk of binnen de aan de landbouwer door de controleambtenaar mede te delen periode aantoonbaar is hersteld.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van artikel 70, zesde lid, en artikel 71, vierde lid, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 wordt de goede landbouw- en milieuconditie naast gezondheid, milieu en dierenwelzijn beschouwd als terrein van de randvoorwaarden.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Opzet wordt beoordeeld aan de hand van in ieder geval één of meer van de volgende criteria:

  • a. in de omschrijving van de betrokken randvoorwaarde wordt een rechtstreeks verband met de opzettelijkheid van de niet-naleving gelegd;

  • b. de mate van complexiteit van de randvoorwaarde;

  • c. de aanwezigheid van langdurig bestendig beleid;

  • d. de niet-naleving veronderstelt een actieve handeling dan wel het bewust nalaten van een handeling;

  • e. de omstandigheid dat de landbouwer reeds eerder op de hoogte is gesteld van onvolkomenheden in de naleving ten aanzien van de randvoorwaarde, en

  • f. de mate waarin de randvoorwaarde niet wordt nageleefd.

Artikel 5a [Vervallen per 01-01-2015]

Ingevolge artikel 21a, vierde lid, van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006, wordt een perceel landbouwgrond niet voor de uitvoering van de landbouw gebruikt of beschikbaar gehouden indien:

 • a. het perceel een recreatieve functie kent, blijkend uit het feit dat het perceel wordt betreden of gebruikt ten behoeve van vrijetijdsbesteding, zoals:

  • 1. parken;

  • 2. speelweides;

  • 3. sportvelden, zoals voetbalvelden of golfbanen;

  • 4. onverharde landingsbanen voor luchtsport en luchtvaarthobby’s;

  • 5. kampeerterreinen;

  • 6. moestuinen;

  • 7. siertuinen, zoals bloemen- en kruidentuinen;

  • 8. gazons;

  • 9. erven, inclusief opslagplaatsen, smalle stroken langs gebouwen of kassen;

  • 10. springweides;

  • 11. paardenbakken;

  • 12. dressuurplaatsen;

  • 13. uitloopbakken;

  • 14. geitenweides;

  • 15. kinderboerderijen;

 • b. het perceel hoofdzakelijk een verkeerskundige of infrastructurele functie kent, zoals:

  • 1. bermen langs geasfalteerde of verharde doorgaande wegen;

  • 2. bermen langs parkeerterreinen of toegangspaden;

  • 3. onverharde, maar permanente paden;

  • 4. stroken grasland langs verharde landingsbanen voor vliegverkeer;

 • c. het perceel een bovenste bodemlaag heeft die vanwege in Nederland gebruikelijke natuurlijke omstandigheden zoals getijde, neerslag, of grondwaterstand, onbruikbaar zijn voor de landbouw zoals:

  • 1. slikken;

  • 2. schorren en kwelders, tenzij deze beteelbaar of beweidbaar zijn in de aaneengesloten periode tussen 31 mei en 31 augustus.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De Beleidsregels normenkader randvoorwaarden GLB worden ingetrokken.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijven de beleidsregels, bedoeld in het eerste lid, van toepassing op niet-nalevingen die voor 1 januari 2011 zijn geconstateerd.

 • 3 De verwijzingen in de Beleidsregels verlagen subsidie POP2 naar de Beleidsregels normenkader randvoorwaarden GLB of naar de bijlage bij de Beleidsregels normenkader randvoorwaarden worden gelezen als verwijzing naar onderhavige beleidsregels.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 april 2011.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun 2006.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker