Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Orde van Octrooigemachtigden vanaf 1936

Geldend van 23-12-2010 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Orde van Octrooigemachtigden vanaf 1936

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 september 2010, nr. bca 2010.05919/2);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Orde van Octrooigemachtigden over de periode vanaf 1936’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.archief.nl.]