Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit (implementatie richtlijn 2009/28/EG en wijzigingen biomassaverklaringen)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2011.]

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit (implementatie richtlijn 2009/28/EG en wijzigingen biomassaverklaringen)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 15 en 17 van richtlijn nr. 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PbEU L 140) en de artikelen 31, negende lid, en 77c van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit.]

Artikel II [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 december 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen