Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit financiële markten 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 23 november 2010, houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit openbare biedingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wijzigingsbesluit financiële markten 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 september 2010, FM/2010/16940 M, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 1:81, eerste en tweede lid, 2:12, vijfde lid, 3:9, derde lid, 3:17, tweede lid, 3:57, tweede lid, 3:72, vijfde en zevende lid, 3:73, 3:99, derde lid, 3:259, vierde lid, 4:10, derde lid, 4:20, eerste lid, 4:72, derde lid, 4:73, derde lid, en 5:76, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 105, tiende lid, van de Pensioenwet en artikel 110, tiende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2010, No. W06.10.0480/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 15 november 2010, FM/2010/17467 U uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit openbare biedingen Wft.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel VIII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, van dit besluit, dat in werking treedt met ingang van het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 25 augustus 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) (Kamerstukken 32 036), indien het tot wet wordt verheven, in werking treedt.

Artikel IX

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit financiële markten 2011.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 2010

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tiende december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten