Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de staatssecretaris van Financiën van 25 november 2010, nr. 2010-0000601469, houdende regels over diplomatieke en internationale vrijstellingen voor eilandbelastingen (Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 78 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 Van de volgende eilandbelastingen wordt in de artikelen 2 en 3 vrijstelling verleend:

  • a. de grondbelasting;

  • b. de motorrijtuigenbelasting;

  • c. de hondenbelasting;

  • d. de reclamebelasting;

  • e. de precariobelasting.

Artikel 2

 • 1 Een vrijstelling van een belasting, genoemd in artikel 1, eerste lid, ten behoeve van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, wordt uitsluitend verleend voor zover die belasting betrekking heeft op belastbare feiten die zich voordoen in het kader van de officiële werkzaamheden van die diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging.

 • 2 Onder de officiële werkzaamheden van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan het huisvesten van haar leden.

 • 3 Een vrijstelling als bedoeld in deze regeling wordt niet verleend in de gevallen waarin de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verklaard dat ter zake van die vrijstelling de wederkerigheid niet is gewaarborgd.

Artikel 3

 • 1 Van de in artikel 1, eerste lid, genoemde belastingen zijn vrijgesteld de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van andere mogendheden en hun hoofden, mits zij geen Nederlander zijn en zij niet duurzaam verblijf houden in het Koninkrijk. Honoraire consuls genieten deze vrijstellingen niet.

 • 2 Van de in artikel 1, eerste lid, onderdelen b tot en met e, genoemde belastingen zijn vrijgesteld de leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van andere mogendheden, mits zij geen Nederlander zijn en zij niet duurzaam verblijf houden in het Koninkrijk. Honoraire consuls genieten deze vrijstellingen niet.

 • 3 Een in het tweede lid genoemde vrijstelling ten aanzien van de leden, wordt mede toegepast ten aanzien van de bij hen inwonende gezinsleden en ten aanzien van hun particuliere bedienden.

 • 4 Een vrijstelling als bedoeld in het tweede en derde lid wordt niet verleend voor zover die belasting betrekking heeft op belastbare feiten die zich voordoen in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk IV van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers