Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Digipoort voor e-Facturen

Geldend van 16-11-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 november 2010, nr. WJZ/10145713, houdende aansluiting van alle ministeries op een centraal aanleverpunt voor elektronische facturen (Besluit Digipoort voor e-Facturen)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. elektronische factuur: een factuur die volgens een door de Staat bepaalde specificatie elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt;

  • b. Digipoort: centraal aanleverpunt van de Staat voor ontvangst van elektronische berichten.

Artikel 2

  • 1 De ministers dragen er zorg voor dat hun ministerie uiterlijk 1 januari 2011 is aangesloten op Digipoort teneinde vanaf dat moment facturen elektronisch te kunnen ontvangen.

  • 2 Een vanaf 1 januari 2011 via Digipoort ontvangen elektronische factuur wordt in behandeling genomen door het ministerie dat het aangaat.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Digipoort voor e-Facturen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 november 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen