Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 november 2010, nr. WJZ/10152962, houdende vaststelling van de correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2011 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2011)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikelen 14, zesde lid, 22, vijfde lid en 31, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

§ 2. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

Artikel 5

§ 4. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling windenergie op zee 2009

Artikel 6

De correcties op het tenderbedrag voor de subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling windenergie op zee 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

§ 5. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Artikel 7

Artikel 8

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen