Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz.[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]

Geldend van 05-11-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 oktober 2010, nr. WJZ / 10154263, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 16 en 19 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010.]

Artikel III

Artikel 3.12v, vijfde lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze regeling, geldt alleen voor aanvragen die zijn ingediend na 31 december 2010.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen