Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling enkele subsidieregelingen (Uniform Subsidiekader, toepasselijkheid [...] Sint Eustatius en Saba en enkele andere wijzigingen)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 oktober 2010, nr. WJZ/10144037, tot wijziging van enkele subsidieregeling in verband met het Uniform Subsidiekader, de toepasselijkheid van enkele subsidies op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wijzigingen

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, 5, 12, vierde lid, 13, 14, 15, 17, eerste lid, en 25 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling energie en innovatie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innoveren.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling internationaal excelleren.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling internationaal ondernemen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling sterktes in de regio.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling sterktes in innovatie.]

Artikel VIII

Op aanvragen om subsidie die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, op grond van de Subsidieregeling energie en innovatie, de Subsidieregeling innoveren, de Subsidieregeling internationaal excelleren, de Subsidieregeling internationaal ondernemen, de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, de Subsidieregeling sterktes in de regio en de Subsidieregeling sterktes in innovatie, zijn de betreffende regelingen van toepassing zoals deze luidden direct voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven