Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van gemeente Nijkerk 2010[Regeling vervallen per 21-10-2015.]

Geldend van 24-05-2013 t/m 20-10-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 12 oktober 2010, nr. 5655066/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijkerk

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelezen het verzoek van het Hoofd van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijkerk van 7 september 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Arnhem en de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Midden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 21-10-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 21-10-2015]

De personen, werkzaam in de functie van a) handhaver C en b) handhaver milieu in dienst van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijkerk, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 21-10-2015]

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 21-10-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 5 personen als buitengewoon

opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 4 personen in het domein Openbare Ruimte en 1 persoon in het domein Milieu en Welzijn.

Artikel 5 [Vervallen per 21-10-2015]

Artikel 6 [Vervallen per 21-10-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2, onder a van dit besluit kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en korte wapenstok.

Artikel 7 [Vervallen per 21-10-2015]

  • 1 het Hoofd van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijkerk brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 21-10-2015]

De de op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijkerk in de functie van handhaver C, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 21-10-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10 [Vervallen per 21-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van gemeente Nijkerk 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 oktober 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.