Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Nieuwegein 2010[Regeling vervallen per 15-09-2015.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 14-09-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 30 september 2010, nr. 5668011/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Nieuwegein in het domein Openbare Ruimte

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd van de afdeling Handhaving en Stadstoezicht van de gemeente Nieuwegein van 31 augustus 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Utrecht en van de hoofdofficier van justitie te Utrecht.

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 15-09-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 15-09-2015]

De personen, werkzaam bij de afdeling Handhaving en Stadstoezicht in dienst van de gemeente Nieuwegein, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 15-09-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 15-09-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 15-09-2015]

Artikel 6 [Vervallen per 15-09-2015]

  • 1 Het Hoofd van de afdeling Handhaving en Stadstoezicht van de gemeente Nieuwegein brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 15-09-2015]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2005 van 31 oktober 2005, kenmerk 5383062/Justis/05, wordt ingetrokken.

Artikel 8 [Vervallen per 15-09-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige bescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 15-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 november 2010 en vervalt op 6 november 2015.

Artikel 10 [Vervallen per 15-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Nieuwegein 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR