Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Urinecontrole gestichten BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 27 september 2010, nr. 5668722, houdende het stellen van regels omtrent de wijze van uitvoering van het urineonderzoek in de gestichten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling Urinecontrole gestichten BES)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37e, tweede lid, van de Wet beginselen gevangeniswezen BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt onder wet verstaan: de Wet beginselen gevangeniswezen BES.

Artikel 2. Algemeen

 • 1 Het anders dan door de aan het gesticht verbonden arts voorgeschreven gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen is tijdens de detentie niet toegestaan.

 • 2 Het gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen vormt een contra-indicatie voor een plaatsing of overplaatsing dan wel de toekenning van verlof.

 • 3 Gedurende de eerste twee weken van het verblijf in het gesticht wordt de gedetineerde geïnformeerd over de wijze waarop het gesticht uitvoering geeft aan het drugsontmoedigingsbeleid.

Artikel 3. Afname van urinemonsters

 • 1 De afname van urine gebeurt bij voorkeur ’s ochtends vroeg. De ambtenaar of gestichtsmedewerker controleert of het aanvraagformulier en de benodigde materialen aanwezig zijn.

 • 2 Alvorens de urine wordt afgenomen wordt de reden van de urinecontrole aan de gedetineerde medegedeeld en wordt de gedetineerde uitleg gegeven over de te volgen procedure.

 • 3 De gedetineerde urineert onder direct visueel toezicht van een ambtenaar of gestichtsmedewerker in een daartoe aan hem verstrekte opvangbeker.

 • 4 Indien de gedetineerde niet direct tot afgifte van de urine in staat is, wordt hij gedurende een periode van vier uur alsnog in de gelegenheid gesteld onder direct visueel toezicht urine af te staan. De gedetineerde verblijft gedurende deze periode bij voorkeur in een ruimte waarin geen mogelijkheden aanwezig zijn de resultaten van de analyse te beïnvloeden.

 • 5 De gedetineerde verdeelt onder toezicht van een ambtenaar of gestichtsmedewerker de urine over twee aan hem verstrekte buizen. De gedetineerde sluit de buizen af, waarna de ambtenaar of gestichtsmedewerker controleert of de buizen goed zijn afgesloten. De gedetineerde plakt vervolgens stickers met een uniek registratienummer of code op de twee buizen.

 • 6 In het bijzijn van de gedetineerde controleert de ambtenaar of gestichtsmedewerker of het aanvraagformulier goed en volledig is ingevuld alsmede of het nummer/de code op de buizen overeenstemt met het nummer op het aanvraagformulier.

  Het aanvraagformulier dient in ieder geval een opgave van de volledige naam en voorletters van de gedetineerde, het registratienummer van de gedetineerde, de afnamedatum, het tijdstip van afname, de stoffen waarop gecontroleerd dient te worden alsmede gegevens over medicatiegebruik en relevante pathologie te bevatten.

 • 7 Zowel de gedetineerde als het personeelslid plaatsen een handtekening op het aanvraagformulier ter bevestiging dat de procedure correct is verlopen.

 • 8 Eén buis wordt met het aanvraagformulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de eerstvolgende werkdag, naar een laboratorium verstuurd dan wel binnen drie werkdagen bij het laboratorium afgegeven. Een kopie van het formulier wordt in het gesticht bewaard. De andere buis wordt, gedurende ten hoogste twee weken na afname, ten behoeve van een eventueel herhalingsonderzoek in een voor onbevoegden niet toegankelijke diepvries of koelkast bewaard.

Artikel 4. Laboratorium

 • 1 De analyse wordt verricht door een laboratorium dat voldoet aan de internationale GLP-norm (Good Laboratory Practice).

 • 2 Het laboratorium heeft de mogelijkheid een herhalingsonderzoek en een bevestigingsonderzoek te verrichten of te laten verrichten.

 • 3 Het laboratorium treft maatregelen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van de verkregen persoonsgegevens.

 • 4 Het gesticht en het laboratorium maken nadere afspraken omtrent de wijze van verzending van de urinemonsters.

Artikel 5. Uitslag

 • 1 Indien er vragen bestaan omtrent de uitslag van het onderzoek of de interpretatie daarvan, vindt overleg plaats tussen het laboratorium en het gesticht omtrent mogelijke factoren die de uitslag hebben kunnen beïnvloeden en de interpretatie van de uitslag.

 • 2 Indien het gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen is geconstateerd of wanneer de gedetineerde daarom verzoekt wordt de uitslag van het onderzoek aan de gedetineerde bekend gemaakt. Hierbij wordt de gedetineerde gewezen op het recht op een herhalingsonderzoek. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan legt het personeelslid dat de mededeling heeft gedaan, schriftelijk vast dat en wanneer de mededeling is gedaan.

Artikel 6. Herhalingsonderzoek

 • 1 De gedetineerde heeft het recht op een herhalingsonderzoek. Het herhalingsonderzoek wordt verricht op een ander vergelijkbaar dan wel gelijkwaardig apparaat dan waarop de eerste controle heeft plaatsgevonden.

 • 2 De kosten van het herhalingsonderzoek komen voor rekening van de gedetineerde, tenzij uit de uitslag van dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ongeoorloofd gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen.

 • 3 De gedetineerde dient een verzoek om een herhalingsonderzoek binnen vierentwintig uur na kennisneming van de uitslag van de eerste analyse schriftelijk in te dienen bij de directeur.

 • 4 De uitslag van het herhalingsonderzoek wordt aan de gedetineerde medegedeeld. Hierbij wordt de gedetineerde gewezen op het recht op een bevestigingsonderzoek. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan legt het personeelslid dat de mededeling heeft gedaan, schriftelijk vast dat en wanneer de mededeling is gedaan.

Artikel 7. Bevestigingsonderzoek

 • 1 De gedetineerde heeft het recht een bevestigingsonderzoek te laten plaatsvinden.

 • 2 De kosten van het bevestigingsonderzoek zijn voor rekening van de gedetineerde, tenzij uit de uitslag blijkt dat er geen sprake is van ongeoorloofd gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen.

 • 3 De gedetineerde dient een verzoek om een bevestigingsonderzoek binnen vierentwintig uur na kennisneming van de uitslag van het herhalingsonderzoek schriftelijk in bij de directeur.

 • 4 De uitslag van het bevestigingsonderzoek wordt aan de gedetineerde medegedeeld. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan legt het personeelslid dat de mededeling heeft gedaan, schriftelijk vast dat en wanneer de mededeling is gedaan.

Artikel 8. Sancties en maatregelen

 • 1 Indien gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen is vastgesteld, de gedetineerde weigert aan de urinecontrole mee te werken dan wel is gebleken dat de gedetineerde met het urinemonster heeft gefraudeerd, kan de gedetineerde een disciplinaire straf worden opgelegd.

 • 2 Indien de gedetineerde na het verstrijken van de in artikel 3, vierde lid, gestelde termijn van vier uur nog geen urine heeft afgestaan, wordt dit gelijk gesteld met een weigering medewerking te verlenen aan de urinecontrole.

 • 3 In afwachting van de uitslag van het herhalingsonderzoek dan wel een bevestigingsonderzoek;

  • a. wordt de tenuitvoerlegging van een disciplinaire straf opgeschort;

  • b. wordt de besluitvorming dan wel de effectuering van een genomen besluit in het kader van de overplaatsing opgeschort;

  • c. kan de effectuering van het verlof of strafonderbreking worden opgeschort.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Urinecontrole gestichten BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2010

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin