Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 22a, vierde, vijfde en zesde lid, Luchtvaartwet BES;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Vergoedingen worden aan de hand van een door de minister voor een periode van maximaal 5 jaren vast te stellen eenheidstarief berekend op basis van de formule opgenomen in de bij deze regeling behorende:

 • a. Bijlage 1 voor zover het betreft luchtverkeersdiensten aan ‘en route’-verkeer,

 • b. Bijlage 2 voor zover het betreft luchtverkeersdiensten aan naderings- en terminalverkeer.

Artikel 3

 • 1 De verleners van luchtverkeersdiensten dragen zorg voor de bekendmaking van de hoogte van het eenheidstarief van vergoedingen.

Artikel 4

Vergoedingen worden voldaan in USD.

Artikel 5

De verleners van luchtverkeersdiensten dragen zorg voor de inning van vergoedingen.

Artikel 6

Betaling van vergoedingen geschiedt aan de verlener van luchtverkeersdiensten of aan de door de verlener aangewezen gemachtigde door:

 • a. contante betaling van het verschuldigde bedrag,

 • b. overmaking van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7

Vergoedingen worden betaald door de betalingsplichtigen, bedoeld in artikel 22a, eerste lid, van de Luchtvaartwet BES, binnen 30 dagen na de dag van de verzending van de rekening door de verlener van luchtverkeersdiensten.

Artikel 8

Van de verplichting tot het betalen van vergoedingen zijn vrijgesteld:

 • a. de gebruikers van staatsluchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt;

 • b. de gebruikers van luchtvaartuigen waarmede de volgende vluchten worden uitgevoerd:

  • 1°. vluchten in militaire, douane- en politiedienst;

  • 2°. vluchten ten behoeve van opsporings- en reddingswerk;

  • 3°. vluchten ter controle of beproeving van de werking van radiotechnische en andere installaties ten behoeve van de luchtvaartvaartnavigatie, mits zij worden uitgevoerd op verzoek van de bevoegde luchtvaart autoriteiten;

  • 4°. proefvluchten en vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd voor het opleiden en oefenen van vliegend personeel, mits zij eindigen op dezelfde luchthaven binnen de Nederlandse Antillen waar zij zijn aangevangen;

 • c. de gebruikers van luchtvaartuigen in het ‘en route’-verkeer waarvan het maximaal toegelaten totaalgewicht minder is dan 5.7 ton;

 • d. de gebruikers van luchtvaartuigen, anders dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 voor een bedrag van USD 1160,06 per eenheidstarief van de overeenkomstig artikel 2 te berekenen vergoeding.

Artikel 9

[Red: Wijzigt de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht BES.]

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 oktober 2010.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, onderdeel a, van de Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES

Formule voor de berekening van het eenheidstarief vergoedingen luchtverkeersdiensten

De vergoeding wordt berekend op basis van de volgende formule.

r = ti x d x p, waarin wordt verstaan onder:

r: vergoeding;

ti: eenheidstarief in USD, dat jaarlijks wordt vastgesteld door de minister overeenkomstig Standard rules for determination of en route air navigation charges als bedoeld onder 3;

d: de faktor afstand, die gelijk is aan het door honderd gedeelde aantal kilometers, gemeten langs de grootcirkel tussen een luchtvaartterrein op het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Luchtvaartwet BES waarvan wordt vertrokken, of het punt waar het luchtruim boven dat territoir wordt binnengevlogen en een luchtvaartterrein op dat territoir waarop de eerstvolgende landing wordt uitgevoerd of het punt waar het bovenbedoelde luchtruim wordt verlaten. Deze punten worden gekozen met inachtneming van de meest gebruikelijke route tussen twee luchtvaartterreinen of, indien deze niet kan worden bepaald, de kortste route. Bij elke start of landing wordt de afstand met twintig kilometer verminderd. Teneinde rekening te houden met eventuele wijzigingen in het routestelsel of de verkeersstructuur wordt de meest gebruikelijke route jaarlijks bepaald door de luchtverkeersdienstverlener.

p: de vierkantswortel van het getal dat verkregen wordt door het maximaal toegelaten totaal-gewicht (‘maximum certificated take-off weight’) van het luchtvaartuig uitgedrukt in tonnen te delen door 50, welke uitkomst zal worden uitgedrukt in een getal met 2 decimalen.

Wanneer een betalingsplichtige twee of meer luchtvaartuigen van hetzelfde type, maar in verschillende uitvoeringen te zijner beschikking heeft, wordt als het gewicht voor de berekening van de vergoeding genomen het gemiddelde van de maximaal toegelaten totaalgewichten van de verschillende uitvoeringen. Deze berekening wordt tenminste ieder jaar herhaald. Voor zover gegevens beschikbaar zijn wordt voor de berekening het gewicht van de zwaarste uitvoering van het desbetreffende type luchtvaartuig worden gehanteerd.

De Standard rules for determination of en route air navigation facility charges voor de berekening van het eenheidstarief ti, bedoeld in onderdeel 1, zijn als volgt:

r = ti x N

r = the charge

ti = the service unit rate

N = the number of service units

The number of service units designated as N, shall be obtained as follows:

N = d x p

d = the distance factor

p = the weight factor (the maximum certificated take-off weight)

– Charge

The charge is the total cost for each category of aircraft along the routes concerned. The resulting charge (r) for each category of aircraft on the routes listed are rounded up to the nearest whole cent.

 • Distance factor

  The distance factor is the distance, expressed in hundreds of kilometers between:

  The aerodrome of departure of the point of entry into the airspace referred to under 1and the aerodrome of first (intended) landing or the point of exit from the Curaçao FIR. A standard deduction of 20 km is made for each take-off or landing, to allow for the services provided by the Airport Approach facilities.

  The distance factor has value of one for a flight of 100 km.

 • Weight factor

  The certificated take-off weight of the aircraft is the weight as set out in the Certificate of Airworthi-ness, the Flight Manual or any other equivalent official document; expressed in metric tons.

 • Service Unit

  The service unit thus corresponds to an aircraft weighing 50 metric tons and covering a distance of 100 km.

  In the formula it is expressed as a figure taken tot 3 decimal places.

 • Service unit rate

  The service unit rate is the cost per service unit expressed in USD. This figure is obtained by dividing the total costs for route air navigation facilities and services of the preceding year by the total service units rendered in the FIR concerned that year, being these units, the number of flight weighed with the distance factor (d) and the weight-factor (p).

Total costs for route air navigation facillities

The total costs for route air navigation facilities are obtained by taking into account the following:

 • Airtraffic Services provided for aircraft en route, including Area Control and Flight Information and alerting services, as distinct from the services provided by Approach and Aerodrome Control.

 • Communication facilities and visual and radio aids to navigation, including radar, for safety and regularity of en route flights, including both air-to-ground and ground-to-ground communications when these are used directly or indirectly in connection with the preparation for, or the conduct of, a flight. Communications used for approach or aerodrome control are excluded, as also are the communication facilities used by the carriers for purely commercial purposes.

 • All that part of the services allocable to civil aviation or any permanent civil establishment of equipment and personnel maintained for the purposes of providing such services as search and rescue, accident investigation, aeronautical charts and information services.

NOTE

The service units rendered each year are calculated using the relevant civil aviation traffic statistics.

Bijlage 2. behorende bij artikel 2, onderdeel b, van de Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES

Formule voor de berekening van het eenheidstarief voor vergoedingen van luchtverkeersdiensten naderings- en terminalverkeer.

 • 1. De vergoeding wordt berekend op basis van de volgende formule

  r = ti x d x p, waarin wordt verstaan onder:

  r: de vergoeding;

  ti: eenheidstarief in USD, dat wordt vastgesteld door de Minister voor een combinatie van één landing en één start;

  d: de factor afstand, die gelijk is aan de gevlogen afstand in de naderings- en terminalheffingenzone, gemeten in kilometers gedeeld door 100 kilometers;

  p: de factor gewicht bepaald per categorie Maximaal Toegelaten Totaal-gewicht (‘maximum certified take-off weight’) conform onderstaande tabel

  Categorie

  MTOW (in tonnen)

  Factor

  1

  0–2

  0,14

  2

  2–5,7

  0,26

  3

  5,7–25

  0,55

  4

  25–50

  0,87

  5

  50–100

  1,22

  6

  100–150

  1,58

  7

  150–250

  2,00

  8

  Meer 250

  2,45

 • 2. Wanneer een betalingsplichtige twee of meer luchtvaartuigen van hetzelfde type, maar in verschillende uitvoeringen te zijner beschikking heeft, wordt als het gewicht voor de berekening van de vergoeding genomen het gemiddelde van de maximaal toegelaten totaalgewichten van de verschillende uitvoeringen. Deze berekening wordt tenminste ieder jaar herhaald. Voor zover gegevens beschikbaar zijn wordt voor de berekening het gewicht van de zwaarste uitvoering van het desbetreffende type luchtvaartuig gehanteerd.