Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Cft BES

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2010, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, nr. 2010-0000618987, tot vaststelling van een mandaatregeling voor het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Mandaatbesluit Cft BES)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet financiƫn openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Aan het College financieel toezicht wordt mandaat verleend tot:

Artikel 3

Het mandaat van het College financieel toezicht is niet van toepassing op het onthouden van goedkeuring, het weigeren van verklaringen van geen bezwaar en het weigeren van toestemming als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de hoofdstukken I tot en met III van de wet in werking treden.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Cft BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten