Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling standplaatstoelage ambtenaren BES[Regeling vervallen per 01-04-2015.]

Geldend van 09-10-2011 t/m 31-03-2015

Regeling standplaatstoelage ambtenaren BES

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2015]

  • 1 Aan de ambtenaar in dienst van de staat, werkzaam op Sint Eustatius of Saba en wonende op Sint Eustatius of Saba of in Sint Maarten wordt een toelage van zestien en drietiende procent van zijn bezoldiging, eventueel vermeerderd met de persoonlijke toelage en of bonus krachtens de voor hem geldende bezoldigingsregeling, naar boven afgerond tot het naaste bedrag in US dollars, dat een veelvoud is van twaalf, toegekend. Deze toelage wordt aan de ambtenaar uitbetaald tegelijk met zijn bezoldiging. De ambtenaar die wegens een dienstreis of detachering tijdelijk in het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba verblijft, geniet de in de eerste volzin bedoelde toelage niet.

  • 2 Het in het eerste lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op arbeidscontractanten, die een loon genieten, dat is afgestemd op de voor de ambtenaren geldende bezoldigingsschalen.

  • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de gezaghebbers en eilandgedeputeerden van Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling berust op de artikelen 28 en 29, onder a, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling standplaatstoelage ambtenaren BES.