Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling gezondheidscontroles visserijproducten BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling gezondheidscontroles visserijproducten BES

Artikel 1

De bevoegde instantie stelt controles in ten einde na te gaan of tijdens het totale proces van de behandeling van visserijproducten binnen het grondgebied van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de bij het Besluit visserij producten 1999 BES en andere toepasselijke regelingen gegeven voorschriften wordt voldaan.

Artikel 2

De controle omvat in het bijzonder:

 • a. de vissersvaartuigen, niet zijnde fabrieksvaartuigen, met dien verstande dat deze controle tijdens het verblijf van het betreffende vaartuig in de haven kan geschieden;

 • b. de aanvoer van de visserijproducten en de overdracht aan de inrichting waar het fabricageproces of de voortzetting daarvan zal plaatsvinden;

 • c. de inrichtingen, met inbegrip van fabrieksvaartuigen, met dien verstande dat daarin met regelmaat wordt nagegaan of:

  • 1. nog steeds aan de voorwaarden waaronder zij erkend zijn wordt voldaan,

  • 2. bij de be- en verwerking, de verpakking en elke andere wijze van behandeling van de visserijproducten de voorschriften in acht worden genomen,

  • 3. aan de voorschriften betreffende de reiniging van ruimten, installaties, gereedschappen en overig materieel wordt voldaan,

  • 4. aan de voorschriften betreffende de hygiĆ«ne van het personeel wordt voldaan, en

  • 5. de merken en identificaties op de juiste wijze op de verpakkingen worden aangebracht;

 • d. de opslag en het vervoer.

Artikel 3

De bevoegde instantie ziet erop toe dat de personen, belast met de controle, de noodzakelijke scholing heeft gekregen ten einde in staat te zijn om de door een ondernemer ingediende documenten betreffende de in diens inrichting toegepaste interne controlesystemen te onderzoeken en op grond daarvan over de deugdelijkheid of ondeugdelijkheid en de eventuele specifieke gebreken van de voor die inrichting door of namens de ondernemer vastgestelde regelingen inzake interne controle een oordeel uit te spreken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad waarin zij geplaatst is en werkt terug tot en met 9 november 1998.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gezondheidscontroles visserijproducten BES.