Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba[Regeling materieel uitgewerkt per 10-10-2012.]

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit van 27 september 2010 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juni 2010, nr. 2010-0000385190;

Gelet op artikel 2 en 8 van de Wet identiteitskaarten BES, artikel 11, 13 en 40 van de Begrafeniswet BES, artikel 2, derde lid, van de Wet verklaringen van overlijden BES, artikel 13, tweede lid, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES en de artikelen 18.2.1, 18.2.2 en 18.2.4 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2010, no. W04.10.0228/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 september 2010, nr. 2010-0000612814;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1. Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

§ 1. Aanpassingen van Nederlandse regelgeving

Artikel 2.1

[Red: Wijzigt het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES.]

Artikel 2.2

[Red: Wijzigt het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006.]

§ 2. Aanpassingen van regelgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 2.3

[Red: Wijzigt het Besluit identiteitskaarten BES.]

Artikel 2.4

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van de artikelen 11 en 13 Begrafeniswet BES.]

Artikel 2.5

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 40 Begrafeniswet BES.]

Artikel 2.6

[Red: Wijzigt het Besluit verklaringen van overlijden BES.]

2. Hoofdstuk 6. Minister van Financiën

§ 2. Aanpassingen van wetgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 6.1

[Red: Wijzigt het Besluit opleiding tot controleur der Belastingen BES.]

Artikel 6.2

[Red: Wijzigt het Besluit opleiding en examens administratieve ambtenaren belastingdienst BES.]

3. Hoofdstuk 8. Minister van Justitie

§ 1. Aanpassingen van Nederlandse regelgeving

Artikel 8.1

[Red: Wijzigt het Besluit justitiële gegevens.]

4. Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

§ 2. Aanpassingen van wetgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 9.1

[Red: Wijzigt het Besluit slacht- en vleeskeuring BES.]

Artikel 9.2

[Red: Wijzigt het Besluit slachten en verkopen van vee op Sint Eustatius.]

Artikel 9.3

[Red: Wijzigt het Besluit invoer kleine dieren BES.]

Artikel 9.4

[Red: Wijzigt het Besluit vogelgriep BES.]

6. Hoofdstuk 16. Slotbepalingen

Artikel 16.1

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 16.2

De teksten van de besluiten die in paragraaf 2 van de verschillende hoofdstukken van dit besluit zijn gewijzigd worden in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 16.3

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin