Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling rechtspositie Rijksvertegenwoordiger BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000607117, houdende een aantal rechtspositionele aangelegenheden ten aanzien van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling rechtspositie Rijksvertegenwoordiger BES)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 7, derde lid, van het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het in artikel 6, eerste lid, onder a, van het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES bedoelde bedrag is gelijk aan de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke kosten verbonden aan het vervoer van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, zo nodig vermeerderd met reis- en verblijfkosten welke de betrokkene en eventueel een of meer van diens gezinsleden vooraf heeft gemaakt ter bezichtiging van de woonruimte.

Artikel 2

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES, betreft:

 • a. de kosten voor het gebruik van het volgens dienstregeling functionerend openbaar vervoer;

 • b. de kosten voor het gebruik van een ander vervoermiddel;

 • c. de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten.

Artikel 3

 • 2 Indien de Rijksvertegenwoordiger voor de uitoefening van de functie binnen het openbaar lichaam waar hij gezeteld is geen aanspraak maakt op de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, ontvangt hij de kosten voor het gebruik van het volgens dienstregeling functionerend openbaar vervoer.

Artikel 4

 • 1 Indien de Rijksvertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn functie voor vervoer binnen het openbaar lichaam waar hij gezeteld is regelmatig zakelijk gebruik maakt van een eigen personenauto, heeft hij daarvoor aanspraak op een vaste vergoeding of een vergoeding op basis van het jaarlijks per eigen personenauto afgelegde aantal kilometers.

 • 2 De vaste vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt per maand:

  • a. € 64,75 in de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba;

  • b. € 166,50 in het openbaar lichaam Bonaire.

 • 3 De vergoeding op basis van het jaarlijks per eigen personenauto afgelegde aantal kilometers, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan het product van het aantal kilometers en het bedrag, genoemd in artikel 2 van de Reisregeling binnenland. Het aantal kilometers dat maximaal kan worden gedeclareerd bedraagt per jaar:

  • a. 2100 in de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba;

  • b. 5400 in het openbaar lichaam Bonaire.

 • 4 Indien de Rijksvertegenwoordiger voor de uitoefening van de functie binnen het openbaar lichaam waar hij gezeteld is geen aanspraak maakt op de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, ontvangt hij de kosten voor het gebruik van het volgens dienstregeling functionerend openbaar vervoer.

Artikel 5

Het declareren van de kosten geschiedt onder overlegging van bewijsstukken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES in werking treedt.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie Rijksvertegenwoordiger BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten