Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling uitvoering CITES-verdrag BES

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 september 2010, nr. 143224, houdende bepalingen ten aanzien van de uitvoering van het CITES-verdrag op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • wet: Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES.

  • CITES-verdrag: op 3 maart 1973 te Washington gesloten Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantsoorten, met bijlagen (Trb. 1975, 23), alsmede de Resoluties van de Conferentie van Partijen behorende bij dit verdrag.

Artikel 1a

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 16 van de wet.

Artikel 2

Als de beheersinstantie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet wordt aangewezen de Minister van Economische Zaken.

Artikel 3

Als de wetenschappelijke autoriteit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet wordt aangewezen de stichting Caribean Research and Management of Biodiversity.

Artikel 4

Aanvragen voor een vergunning of een certificaat als bedoeld artikel III, IV, V en VI van het CITES-verdrag in samenhang met artikel 7A, eerste en tweede lid, van de wet, worden ingediend bij de Rijksdienst Caribisch Nederland op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Artikel 5

Als model voor vergunningen en certificaten als bedoeld in artikel 7B, derde lid, van de wet wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 5a

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet wordt, wat betreft het toezicht op de naleving van het bij of krachtens artikel 7a en 7b van de wet bepaalde, aangewezen de inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel h, van de Douane en Accijnswet BES.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 oktober 2010.

Artikel 7

De regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering CITES-verdrag BES

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Red: Niet opgenomen.]