Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2011[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 september 2010, nr. IVV/FB/2010/15703, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, voor het uitvoeringsjaar 2011 (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2011)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule UGBBZ = (KBBZ : TKBBZ) × TBBBZ

  waarbij:

  • a. UGBBZ de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente over het uitvoeringsjaar 2011 is;

  • b. KBBZ de som van 32% van de gemeentelijke uitgaven aan kosten levensonderhoud en 98% van de gemeentelijke uitgaven aan bedrijfskapitaal Bbz 2004 over het uitvoeringsjaar 2009 is;

  • c. TKBBZ het totaal is van de gemeentelijke uitgaven Bbz 2004 als bedoeld in onderdeel b over het uitvoeringsjaar 2009;

  • d. TBBBZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen Bbz 2004 aan gemeenten over het uitvoeringsjaar 2011.

Artikel 3. Intrekking regeling voor uitvoeringsjaar 2010 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 3 treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 september 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner