Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 28-09-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 september 2010, nr. WJZ/10088846, tot aanwijzing van toezichthouders Belastingdienst (Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 48a van de Wet op het consumentenkrediet en artikel 1 van de Wet uitvoering antiboycotverordening;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

De ambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst, die daartoe door hun bevoegd gezag zijn aangewezen, zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hierna genoemde wetten bepaalde:

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 september 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven