Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvullend rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden BES[Regeling vervallen per 20-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Aanvullend rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden BES

Artikel 1 [Vervallen per 20-07-2013]

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

  • 1 Een eilandgedeputeerde heeft per kalenderjaar aanspraak op vakantie met behoud van inkomen voor de duur van 22 werkdagen. Voor elke volle kalendermaand gedurende welke de eilandgedeputeerde niet als zodanig werkzaam is geweest anders dan tengevolge van ziekte of vakantie, wordt het aantal vakantiedagen verminderd met 1/12 deel. Het aantal dagen waarop de eilandgedeputeerde na zodanige vermindering aanspraak blijft behouden, wordt zo nodig naar boven afgerond op hele dagen.

  • 2 De vakantie bedoeld in het eerste lid wordt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek door het Bestuurscollege verleend. De vakantie wordt voor zover mogelijk aaneengesloten opgenomen.

  • 3 Voor zover aan een eilandgedeputeerde in een kalenderjaar het hem volgens dit artikel toekomend aantal vakantiedagen niet is verleend, wordt hem de niet genoten vakantie in het daarop volgende kalenderjaar toegekend.

Terugwerkende kracht

Stb. 2013, 32, datum inwerkingtreding 09-02-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2012.

1 Een eilandgedeputeerde heeft per kalenderjaar aanspraak op vakantie met behoud van inkomen voor de duur van 23 werkdagen. Voor elke volle kalendermaand gedurende welke de eilandgedeputeerde niet als zodanig werkzaam is geweest anders dan tengevolge van ziekte of vakantie, wordt het aantal vakantiedagen verminderd met 1/12 deel. Het aantal dagen waarop de eilandgedeputeerde na zodanige vermindering aanspraak blijft behouden, wordt zo nodig naar boven afgerond op hele dagen.

Artikel 2 [Vervallen per 20-07-2013]

  • 1 Ter compensatie van het door een eilandgedeputeerde bij zijn ontslag of overlijden niet genoten of gedeeltelijk niet genoten vakantie, wordt aan hem, respectievelijk aan de weduwe of weduwnaar, een geldsbedrag uitbetaald gelijk aan het bedrag dat de eilandgedeputeerde aan inkomen zou zijn uitgekeerd gedurende de vakantie, indien de vakantie zou zijn genoten.

  • 2 Indien de overledene geen weduwe of weduwnaar nalaat, geschiedt de uitbetaling ten behoeve van de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen ten aanzien van wie familierechtelijke betrekkingen bestaan. Ontbreken ook zodanige kinderen, dan geschiedt de uitbetaling, indien de overledene kostwinner was van ouders, broeders, zusters, meerderjarige kinderen of stiefkinderen, ten behoeve van deze betrekkingen.

  • 3 Laat de overledene ook geen betrekkingen, als bedoeld in het tweede lid na, dan wordt het in het eerste lid bedoelde bedrag geheel of ten dele aangewend voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging.

Artikel 3 [Vervallen per 09-03-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 20-07-2013]

  • 1 De eilandgedeputeerde die wegens ziekte verhinderd is zijn dienst uit te oefenen, heeft tot herstel van zijn gezondheid aanspraak op ziekteverlof met behoud van zijn vol inkomen. Ter verkrijging van ziekteverlof van langer dan zeven achtereenvolgende dagen is overlegging van een geneeskundige verklaring door de eilandgedeputeerde verplicht.

  • 2 De aanspraak, bedoeld in het eerste lid, wordt verminderd met de vergoeding of uitkering welke de eilandgedeputeerde ontvangt krachtens een bij of krachtens de wet voorgeschreven zorgverzekering.

Artikel 5 [Vervallen per 20-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanvullend rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden BES.