Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking tabaksgebruik BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit beperking tabaksgebruik BES

Artikel 1

Waar in dit besluit sprake is van een ruimte of van een inrichting worden daaronder niet begrepen ruimten of delen van een inrichting, gelegen in de open lucht.

Artikel 2

 • 2 Het bevoegd gezag kan indien een afzonderlijke ruimte in een openbare gebouw is, besluiten deze ruimte van dit verbod uit te zonderen voor zover geen hinder van tabaksprodukten wordt ondervonden in de ruimten waarin het verbod geldt.

 • 3 In de ruimten waarvoor een verbod om tabaksprodukten te gebruiken is ingesteld, dient zulks te worden aangeduid met de goed leesbare tekst «roken verboden», danwel met een begrijpelijke aanduiding, anders dan in letters, met dezelfde betekenis.

Artikel 3

 • 2 De categorieën, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. op het terrein van de gezondheidszorg: inrichtingen waarin instellingen voor gezondheidszorg gevestigd zijn zoals ziekenhuizen, waaronder psychiatrische ziekenhuizen, de kraamkliniek, verpleeghuizen, kleuterdagverblijven, consultatiebureau’s en dokterskamers;

  • b. op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening en het sociaal-cultureel werk: inrichtingen zoals bejaardentehuizen, buurtcentra, dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten;

  • c. op het terrein van de sport: inrichtingen welke voor meer dan helft van de tijd van openstelling worden gebruikt voor de beoefening van sport, anders dan in de open lucht;

  • d. op het terrein van het onderwijs: onderwijsinrichtingen zoals basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet alsmede beroepsonderwijs en universiteiten.

 • 3 Met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beperking tabaksgebruik BES.