Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES

Artikel 1

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. kleurstoffen: stoffen welke kleur geven of teruggeven aan eet- of drinkwaren, met inbegrip van natuurlijke bestanddelen van eet- of drinkwaren en andere natuurlijke bronnen, die normaliter niet als eet- en drinkwaar worden gebruikt, alsmede preparaten die uit eet- of drinkwaren en ander natuurlijk uitgangsmateriaal verkregen zijn via een fysische of chemische behandeling die resulteert in een selectieve extractie van de kleurstof met betrekking tot de aromatische of voedingsbestanddelen;

  • b. quantum satis: een hoeveelheid kleurstoffen, toegevoegd aan eet- of drinkwaren overeenkomstig goede produktie-methoden, die niet groter is dan voor het beoogde doel nodig is;

  • c. onverwerkte eet- of drinkwaar: een eet- of drinkwaar die geen behandeling heeft ondergaan welke een ingrijpende wijziging veroorzaakt in de oorspronkelijke staat daarvan, met dien verstande dat die eet- of drinkwaar gesneden, verdeeld, uitgebeend, gehakt, geschild, gewassen, gemalen, schoongemaakt, diepgevroren, ingevroren, gekoeld, ontkorst, gedopt, verpakt of niet-verpakt kan zijn.

 • 2 Dit besluit heeft geen betrekking op:

  • a. gedroogde of geconcentreerde eet- of drinkwaren, en smaakstoffen die wegens de aromatische, smaakgevende of voedingseigenschappen worden gebruikt voor de bereiding van samengestelde eet- en drinkwaren, en die als bijkomend effect kleur geven aan eet- en drinkwaren;

  • b. kleurstoffen die worden gebruikt voor het kleuren van niet voor menselijke consumptie bestemde oppervlaktelagen van eetwaren.

Artikel 2

Uitsluitend de in bijlage 1 bedoelde kleurstoffen mogen:

 • a. worden gebruikt in eet- en drinkwaren;

 • b. worden gebruikt voor het ter versiering kleuren van eierschalen;

rechtstreeks worden verkocht aan de consument, met uitzondering van E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 en E 180.

Artikel 3

De in de bij dit besluit behorende bijlage 2 bedoelde eet- en drinkwaren bevatten geen kleurstoffen, tenzij anders is bepaald in de bijlagen 3, 4 of 5, onder de daarbij opgenomen voorwaarden.

Artikel 4

Kleurstoffen mogen in de bij dit besluit behorende bijlagen 3, 4 en 5 bedoelde eet- en drinkwaren uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 5

De in de bij dit besluit behorende bijlage 4 bedoelde kleurstoffen mogen slechts worden gebruikt in de in die bijlage bedoelde eet- en drinkwaren, met inachtneming van de daarbij vermelde bepalingen.

Artikel 6

 • 1 De in de bij dit besluit behorende bijlage 5, deel 1, bedoelde kleurstoffen mogen uitsluitend in de in bijlage 5, deel 2, en in alle andere niet in bijlage 2 en 3 bedoelde eet- en drinkwaren, ad quantum satis worden gebruikt, onder de voorwaarde dat de consument niet misleid wordt.

 • 2 De in de bij dit besluit behorende bijlage 5, deel 2, bedoelde kleurstoffen mogen slechts worden gebruikt in de daar bedoelde eet- en drinkwaren, met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 7

Onverminderd andere wettelijke voorschriften mag een kleurstof aanwezig zijn in:

 • a. een niet in de bij dit besluit behorende bijlage 2 bedoelde samengestelde eet- of drinkwaar, voor zover die kleurstof aanwezig mag zijn in een ingrediĆ«nt van die eet- of drinkwaar;

 • b. een eet- of drinkwaar die uitsluitend bestemd is voor de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar, met dien verstande dat die samengestelde eet- of drinkwaar voldoet aan deze regeling.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking de dag na de uitgifte van het Publicatieblad waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 25 november 2004.

Artikel 9

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES.

Bijlage 1

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage 2

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage 3

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage 4

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage 5

[Red: Niet opgenomen.]