Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Huis van Bewaring en Strafgevangenis Wolvenplein te Utrecht (aanvulling), 1940−1978 (2000)

Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis Wolvenplein te Utrecht (aanvulling), 1940−1978 (2000)

De Minister van Justitie,

Als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995, aan de openbaarheid van het, naar Het Utrechts Archief, overgebrachte archief van het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis Wolvenplein te Utrecht (aanvulling), 1940−1978 (2000) de volgende beperkingen gesteld:

 • 1. De beperking op de openbaarheid is van toepassing op de archiefbescheiden, die in de toegang zijn opgenomen onder de inventarisnummers 12−14, 15, 16−19, 20, 21, 22, 23, 24−28, 29−36, 37 en 43. De beperking van de openbaarheid is van toepassing op archiefbescheiden die jonger zijn dan 75 jaar, gerekend vanaf de afsluitingsdatum.

 • 2. Raadpleging van de archiefbescheiden is, gelet op art. 15 derde lid, van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden;

  • de verzoeker vult hiertoe de Verklaring voor raadpleging van niet-openbare archiefbescheiden van Het Utrechts Archief in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de, in het formulier opgenomen, bepalingen;

  • tevens verklaart de verzoeker de bevoegdheid van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht te erkennen om publicatie van bepaalde, uit de ter inzage gegeven bescheiden afkomstige, gegevens te verbieden;

  • tot individuele natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare gegevens worden niet in de openbaarheid gebracht;

  • het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht.

 • 3. De Rijksarchivaris in de provincie Utrecht kan extra voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

 • 4. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 5. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘verklaring van overbrenging van het archief van het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis Wolvenplein te Utrecht (aanvulling), 1940–1978 (2000)’.

Den Haag, 3 augustus 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.J.M. van der Sande,

Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen.