Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2011 tot en met juli 2016

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2010, nr. R&P/RPA/2010/16909, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie, bedoeld in de artikelen 2:29 en 3:49 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2011 tot en met juli 2016)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2:29 en 3:49 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Bedrag subsidieplafond 2011 tot en met 31 juli 2016

  • 4 In afwijking van het derde lid, kunnen, ter afronding, de daar genoemde bedragen per klasse met maximaal € 100.000,– worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag per cohort, genoemd in het tweede lid, niet wordt overschreden.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2011 tot en met juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner