Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (vaststelling parameters voor fondsen)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van 24 juli 2010 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met vaststelling van de parameters voor fondsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2010, nr. AV/PB/2010/12710;

Gelet op de artikelen 138, zesde lid, 140, vijfde lid en 144, eerste lid, van de Pensioenwet en de artikelen 133, zesde lid, 135, vijfde lid en 139, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

De Raad van State gehoord (advies van 25 juni 2010, nr. W12.10.0196/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2010, nr. AV/PB/2010/13349;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en dit besluit.]

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juli 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de derde augustus 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin