Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reparatiewet VWS 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 14-07-2012.]

Geldend van 14-07-2010 t/m heden

Wet van 4 juni 2010 tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Drank- en Horecawet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Kwaliteitswet zorginstellingen.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Warenwet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Drank- en Horecawet.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Tabakswet.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel IX

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel X

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet VWS 2010.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 4 juni 2010

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de dertiende juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin