Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Registratiewet 1970, registratie van akten[Regeling vervallen per 28-12-2013.]

Geldend van 09-07-2010 t/m 27-12-2013

Registratiewet 1970, registratie van akten

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt het beleid over de Registratiewet 1970 ingetrokken dat niet meer van belang is. Voor de tijden voor het aanbieden van akten ter registratie wordt voortaan aangesloten bij de openingstijden van 9.00 uur tot 17.00 uur van de kantoren.

1. Inleiding [Vervallen per 28-12-2013]

Voor de tijden voor het aanbieden van akten ter registratie wordt voortaan aangesloten bij de openingstijden van 9.00 uur tot 17.00 uur van de kantoren. Het besluit van 7 augustus 2003, nr. CPP2003/1890M, met openingstijden van de kantoren, wordt met dit besluit geactualiseerd (onderdeel 2).

Op grond van de wetgeving van Registratiewet 1970, de Registratiewet 1917 en de Zegelwet 1917 en de daaraan voorafgaande Frimaire wet (de Wet van 22 Frimaire, An VII), is een zeer groot aantal beslissingen en circulaires verschenen op het gebied van het registreren van akten. Het gaat hierbij om besluiten met standpunten die inmiddels zijn achterhaald door tijdsverloop, gewijzigde wet- of regelgeving dan wel jurisprudentie. Daarnaast zijn er besluiten die slechts beschrijvend dan wel casuïstisch van aard zijn. Deze besluiten worden in dit besluit ingetrokken (onderdeel 3). Hiermee is geen wijziging beoogd van de huidige praktijk en werkwijze bij de registratie van akten.

2. Openingstijden voor het aanbieden van akten. Registratiedatum [Vervallen per 28-12-2013]

De desbetreffende kantoren van de Belastingdienst zijn dagelijks geopend voor het aanbieden van akten ter registratie, met uitzondering van de zaterdag, de zondag, algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene Termijnenwet en de bij of krachtens artikel 3 van die wet daarmee gelijkgestelde dagen (artikel 13 van de Registratiewet 1970 en artikel 7 van de Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970). Ik stel vast dat de kantoren van de Belastingdienst voor het aanbieden van akten ter registratie op alle werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur geopend zijn. Een akte die na 17.00 uur wordt aangeboden, krijgt daarom als dagtekening van registratie de datum van de eerstvolgende werkdag.

3. Het beleid uitgebracht voor toepassing van de Registratiewet 1970 en zijn voorgangers [Vervallen per 28-12-2013]

Beleid uitgebracht onder de Registratiewet 1970

Hierna volgt een overzicht van de onder de Registratiewet 1970 uitgebrachte besluiten die worden ingetrokken.

  • 31 augustus 1971, nr. B71/13008 (de Overgangsbeschikking voor invoering van de Registratiewet 1970). Dit besluit heeft zijn belang verloren.

  • 30 september 1971, nr. B71/18424 (de Instructie Registratie en belastingen van rechtsverkeer). Deze instructie was gegeven voor de toepassing van de toen nieuwe wet. Deze werkinstructie is verouderd en niet meer van toepassing.

  • 20 maart 1972, nr. B72/5347 (de opgaven door de bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen van bepaalde overschrijvingen). Deze instructie is achterhaald.

  • 14 juli 1972, nr. B72/12771A (Aanwijzingen omtrent de toepassing van de Registratiewet 1970). Deze aanwijzing heeft een informatief en beschrijvend karakter.

Beleid uitgebracht onder de voorgangers van de Registratiewet 1970

Het onder het regime van de Registratiewet 1917 en de Zegelwet 1917, alsmede de daaraan voorafgaande wet van 22 Frimaire, An VII, uitgebrachte beleid betrof merendeels administratieve beslissingen of aanwijzingen die veelal zijn opgenomen in het Periodiek Woordenboek (PW). Deze PW-beslissingen zijn intussen achterhaald of betroffen beleid op intussen achterhaalde wet- of regelgeving. Deze PW-beslissingen worden hierbij ingetrokken.

4. Ingetrokken regelingen [Vervallen per 28-12-2013]

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Tevens zijn met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken de nog niet ingetrokken PW-beslissingen die betrekking hebben op de Registratiewet 1917 en de Zegelwet 1917 alsmede op de aan deze wetten voorafgaande Frimaire wet.

5. Inwerkingtreding [Vervallen per 28-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2010

De

minister

van Financiën,

J.C. de Jager