Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanpassen asielprocedure en vaststelling [...] Vreemdelingenwet 2000 (aanpassen asielprocedure))[Regeling vervallen per 01-03-2016.]

Geldend van 01-07-2010 t/m 29-02-2016

Besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van onze Minister van Justitie van 1 april 2010, nr. 5648218/10/6;

Gelet op de artikelen 37 en 39 van de Vreemdelingenwet 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 9 juni 2010, nr. W03.10.0111/II);

Gezien het nader rapport van onze Minister van Justitie van 18 juni 2010, nr. 5658170/10/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 01-03-2016]

[Red: Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]

Artikel II [Vervallen per 01-03-2016]

Ten aanzien van een aanvraag die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit blijft het bepaalde bij of krachtens de artikelen 1.1, onderdeel f, 3.6, eerste lid, 3.46, 3.47 en 3.109 tot en met 3.118 van het Vreemdelingenbesluit 2000 zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juni 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin