Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds tweede ronde 2010)[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 01-07-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 16 juni 2010, nr. DVL 0387/2010 tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds tweede ronde 2010)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds geldt voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 een subsidieplafond van € 1.399.802,25.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds tweede ronde 2010 gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2011]

Subsidieverlening vindt plaats overeenkomstig de criteria die in de beleidsregels zijn vastgelegd, met dien verstande dat aanvragen die hier het beste aan voldoen het eerst voor subsidie in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Europafonds tweede ronde 2010 worden ingediend in de periode vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met woensdag 1 september 2010.

 • 2 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend aan de hand van het door de aanvrager daartoe ingevulde standaard aanvraagformulier.1

 • 3 De aanvraag wordt voorzien van de in het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de subsidies die verleend zijn in het tijdvak zoals genoemd in artikel 1.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Europese Samenwerking,

I.M. de Jong

Bijlage [Vervallen per 01-01-2011]

Beleidsregels Europafonds tweede ronde 2010 [Vervallen per 01-01-2011]

De beleidsregels van het Europafonds vormen het richtsnoer voor de beoordeling van subsidieaanvragen uit het Europafonds.

Doelstelling Europafonds [Vervallen per 01-01-2011]

Het Europafonds is ingesteld door de Nederlandse regering met als doel Nederlandse maatschappelijke organisaties te stimuleren in Nederland een bijdrage te leveren aan bevordering van inzicht in en kennis en meningsvorming over de Europese Unie en Europese samenwerking voor het Nederlandse publiek. Op deze manier kunnen verschillende doelgroepen in Nederland worden betrokken bij maatschappelijke discussie in Nederland over de Europese Unie en Europese samenwerking.

Subsidies uit het Europafonds zijn bedoeld voor projecten die bijdragen aan de voorlichting én meningsvorming (inclusief discussie/debat).

In de tweede ronde van 2010 wordt bij de beoordeling van de subsidieaanvragen bijzondere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.

 • a. De Europese Unie en economisch herstel;

 • b. De Euro;

 • c. Klimaatverandering en energiezekerheid en de rol van de Europese Unie;

 • d. EU-uitbreiding;

 • e. Het Europese Jaar van het vrijwilligerswerk;

 • f. De toekomst van de Europese Unie.

In aanvulling op de bepalingen van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor subsidieaanvragen in het kader van het Europafonds tweede ronde 2010 de volgende criteria.

Drempelcriteria subsidieaanvragen [Vervallen per 01-01-2011]

Subsidieaanvragen die niet voldoen aan één of meerdere van onderstaande drempelcriteria worden afgewezen en niet meer verder beoordeeld op de projectcriteria.

 • 1. De subsidieaanvraag is volledig en in het Nederlands opgesteld, correct ondertekend (door de daartoe bevoegde persoon/personen volgens de akte van oprichting en/of de statuten) en tijdig – uiterlijk woensdag 1 september 2010 – per post verzonden.

 • 2. De aanvrager is een Nederlandse organisatie: zij is opgericht volgens Nederlands recht, bezit rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht en heeft haar statutaire zetel gevestigd in Nederland. Particulieren, VOF, maatschap of eenmanszaak komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor subsidieverlening.

 • 3. De totale subsidiabele projectkosten zijn minimaal € 25.000,00 en maximaal € 500.000,00.

 • 4. De looptijd van het project is maximaal drie jaar en het project start op of na 1 juli 2010.

 • 5. Een aanvrager kan niet meer dan twee keer subsidie uit het Europafonds ontvangen voor een soortgelijk project (dezelfde aanvrager, doelstelling(en) en resultaten).

 • 6. De subsidieaanvraag betreft geen omroepprogramma als bedoeld in het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris voor Europese Zaken, van 18 november 2009.

 • 7. De aanvrager heeft voor het project geen subsidie(s) aangevraagd en/of ontvangen direct of middellijk ten laste van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • 8. De subsidieaanvraag betreft in ieder geval:

  • minder dan 50 procent van de totale begroting aan personeelskosten;

  • geen kosten voor reguliere werkzaamheden;

  • geen kosten voor het oprichten van een nieuwe organisatiestructuur/platform en/of het ontwikkelen van een economisch product.

 • 9. De subsidieaanvraag betreft uitsluitend activiteiten die in Nederland worden uitgevoerd. Uitwisselingsactiviteiten naar of vanuit het buitenland, reiskosten naar en van het buitenland en verblijfkosten in het buitenland komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 10. De subsidieaanvraag betreft geen wetenschappelijk- of beleidsinhoudelijk onderzoek.

Projectcriteria subsidieaanvragen [Vervallen per 01-01-2011]

Alleen subsidieaanvragen die voldoen aan de drempelcriteria worden getoetst aan de volgende projectcriteria.

 • 1. Het project draagt bij aan bevordering van inzicht in en kennis en meningsvorming over de Europese Unie en Europese samenwerking in Nederland voor het Nederlandse publiek.

 • 2. Er bestaat aantoonbare vraag naar het project; het project wordt voldoende ondersteund door de doelgroep(en) en eventuele partners.

 • 3. Het project stemt tot nadenken over de Europese Unie en Europese samenwerking.

 • 4. Het project is volledig uitgewerkt en onderbouwd; het project kan direct en daadwerkelijk worden uitgevoerd. De subsidieaanvrager heeft ten minste de volgende onderdelen volledig en gedetailleerd in het Nederlands beschreven en uitgewerkt:

  • Naam project;

  • Looptijd project;

  • Aangevraagd subsidiebedrag (inclusief 19% BTW)

  • Doelstelling(en);

  • Doelgroep(en) inclusief het benaderen/bereiken van de doelgroep(en);

  • Realistisch bereik in aantallen;

  • Europese onderwerpen/thema’s/stellingen (Europa als duidelijke component);

  • Sprekers/experts/gasten;

  • Stappenplan/tijdsplanning;

  • Innovatieve aspecten project;

  • Draagvlak voor het project/vraag vanuit de doelgroep(en) (met steunbrieven);

  • (beoogde) Kwantitatieve resultaten;

  • Blijvende resultaten van het project;

  • Persbeleid/communicatieplan;

  • Samenwerking met derden (met concrete schriftelijke afspraken/toezeggingen/steunbrieven).

 • 5. Bij de subsidiesubsidieaanvraag is een volledig kostendekkende en sluitende begroting ingediend, opgesteld conform de begrotingseisen (zoals aangegeven in het aanvraagformulier in deel E). Daarbij zijn toezeggingen van eventuele andere subsidiegevers/derden duidelijk opgenomen en onderbouwd met schriftelijke stukken/steunbrieven.

 • 6. Het bereik van het project is realistisch en onderbouwd. Aanvrager geeft aan waarop het bereik is gebaseerd (bijvoorbeeld ervaringscijfers) en op welke manier(en) dit realistisch bereikt zal worden.

 • 7. Het project is aantoonbaar innovatief (nieuwe doelgroep en/of thematiek en/of communicatiemiddelen).

 • 8. Het project heeft een meer dan incidentele uitwerking. Het project is duurzaam; de resultaten worden ook na het project gebruikt/ingezet.

 • 9. De subsidie is kosteneffectief; de subsidie staat in verhouding tot de activiteiten en het bereik.

Vereisten subsidieaanvraag [Vervallen per 01-01-2011]

De subsidieaanvraag dient met inachtneming van de artikelen 25 tot en met 28 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Het projectvoorstel is concreet en in het Nederlands uitgewerkt in het aanvraagformulier en tijdig – uiterlijk woensdag 1 september 2010 – met de verplichte bijlagen ingediend per post.

 • Het aanvraagformulier is te vinden op de websites: www.europahoortbijnederland.nl/europafonds en www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Subsidies/Europa/Europafonds

Aanvraagformulier [Vervallen per 01-01-2011]

 • Het volledig in het Nederlands ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier met de vereiste bescheiden moet tijdig per post worden toegezonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB Den Haag t.a.v. DVL – Europafonds. Het aanvraagformulier met de vereiste bescheiden dient uiterlijk woensdag 1 september 2010 per post te zijn verzonden. Daarbij is de datum van het poststempel bepalend.

 • Uitsluitend ter informatie moet daarnaast de subsidieaanvraag met de bijbehorende begroting (in Excelformaat) elektronisch worden toegezonden aan dvl-europafonds@minbuza.nl. Deze elektronische toezending geldt uitdrukkelijk niet als officiële subsidieaanvraag.

Besluitvorming op subsidieaanvragen [Vervallen per 01-01-2011]

De besluitvorming op subsidieaanvragen vindt trapsgewijs plaats:

 • De eerste beoordeling vindt plaats aan de hand van de drempelcriteria;

 • Uitsluitend subsidieaanvragen die aan de drempelcriteria voldoen, worden getoetst aan de projectcriteria.

Indien na de toets aan de projectcriteria met honorering van de subsidieaanvragen die aan de criteria voldoen een hoger bedrag is gemoeid dan het subsidieplafond toelaat, zal op basis van onderlinge vergelijking een toets plaatsvinden binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uiterlijk 1 november 2010 maakt de minister de besluiten op de ingediende subsidieaanvragen bekend. Onverminderd artikel 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken kan, indien het aantal ingediende aanvragen of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, de beslistermijn één maal worden verlengd.

 • ^ [1]

  Het aanvraagformulier is geplaatst op www.europahoortbijnederland.nl/europafonds en www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Subsidies/Europa/Europafonds.