Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bijzondere bekostiging taal, rekenen en opbrengstgericht werken[Regeling vervallen per 28-01-2012.]

Geldend van 25-06-2010 t/m 27-01-2012

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juni 2010, nr. PO/B&S/210001, tot het verstrekken van bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van taal, rekenen en de daarop aansluitende werkwijze van opbrengstgericht werken (Regeling bijzondere bekostiging taal, rekenen en opbrengstgericht werken)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 28-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bekostiging [Vervallen per 28-01-2012]

  • 1 Voor de schooljaren 2010–2011 tot en met 2014–2015 verstrekt de Minister aan het bevoegd gezag van een school jaarlijks bijzondere bekostiging voor personeelkosten in verband met extra activiteiten ter verbetering van leerprestaties op het terrein van taal en rekenen alsmede voor de daarop aansluitende werkwijze van opbrengstgericht werken.

  • 2 De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt een bedrag per leerling.

  • 3 Het leerlingenaantal wordt berekend op grond van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de bekostiging wordt verstrekt met dien verstande dat voor het schooljaar waarin een nieuwe school wordt geopend het aantal leerlingen van de school op 1 oktober volgende op de opening geldt.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 28-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 28-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere bekostiging taal, rekenen en opbrengstgericht werken.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet