Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verenigd Koninkrijk, kunstmatige dividenden

Geldend van 03-06-1994 t/m heden

Besluit van 3 juni 1994, nr. IFZ 94/331

Onlangs is in het Verenigd Koninkrijk specifieke wetgeving geïntroduceerd met betrekking tot een bepaald soort inkomen, de zogenoemde kunstmatige dividenden op buitenlandse effecten (manufactured dividends on overseas securities).

De uitdrukking 'overseas dividend' betekent elke interest, elk dividend of elke andere jaarlijkse betaling betaald met betrekking tot overseas securities. 'Overseas securities' zijn:

  • a aandelen, overheidspapier of andere effecten uitgegeven door een regering van een staat gelegen buiten het Verenigd Koninkrijk of een staatkundig onderdeel of een publiekrechtelijk lichaam daarvan of door elke andere buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigde vereniging van personen; en

  • b genoteerde Eurobonds welke worden bewaard ingevolge een erkend clearing systeem in de zin van section 124 van de ICTA 1988.

Ingevolge de Britse wetgeving zijn kunstmatige dividendbetalingen gedaan aan een natuurlijke persoon of aan een lichaam teneinde die persoon of dat lichaam een vergoeding te geven voor het feit dat hij bij voorbeeld als gevolg van het tijdelijk uitlenen van zijn effecten een bedrag aan dividend of interest waartoe hij uit hoofde van die effecten gerechtigd was niet heeft ontvangen.

De betaling van kunstmatige dividenden doet zich in het bijzonder voor bij 'stock loan'. Hierbij draagt de eigenaar van effecten bij overeenkomst de effecten tijdelijk over aan de inlener van die effecten, die naar Brits recht juridisch eigenaar van die effecten wordt. Aan het einde van de 'stock loan' is de inlener verplicht effecten van dezelfde soort terug te geven aan de uitlener: op hem rust niet de verplichting dezelfde effecten terug te geven als die aan hem geleend waren. Voor het verkrijgen van de goedkeuring van de Inland Revenue voor stock loan transacties is zelfs vereist dat de inlener de effecten aan een derde verkoopt.

Is er gedurende de uitleenperiode dividend of interest op de uitgeleende effecten betaald, dan is het gebruikelijk dat de inlener aan de uitlener ter compensatie een vergoeding (kunstmatig dividend) betaalt. De hoogte van die vergoeding is een zaak van onderhandelingen tussen uitlener en inlener. De uitlener zal er uiteraard naar streven een bedrag te ontvangen dat, in economische zin, gelijk is aan het bedrag van het werkelijke dividend of de werkelijke interest. Het doel van de Britse wetgeving is geweest te verzekeren dat, vanuit belastingoogpunt, de ontvanger van een kunstmatig dividend op dezelfde wijze zal worden behandeld als wanneer hij het werkelijke dividend of de werkelijke interest zou hebben ontvangen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 21, eerste lid, van het Nederlands-Britse belastingverdrag van 7 november 1980 (boekwerk IFZ nr. 101.00.00) zijn kunstmatige dividenden op buitenlandse effecten (manufactured dividends on overseas securities) die inwoners van Nederland vanuit het Verenigd Koninkrijk ontvangen uitsluitend in Nederland belastbaar. In verband hiermede dienen inwoners van Nederland die dergelijke dividenden vanuit het Verenigd Koninkrijk ontvangen, teneinde te voorkomen dat in het Verenigd Koninkrijk bij de uitbetaling van die dividenden Britse income tax wordt ingehouden, aan de betaler van die dividenden een formulier MOD2 over te leggen, dat na invulling en ondertekening gecertificeerd moet worden door de inspecteur binnen wiens ambtsgebied hij in Nederland woont of gevestigd is.

Blanco exemplaren van het formulier MOD2 zijn verkrijgbaar bij de Inland Revenue, Financial Institutions Division, Room 514, 22 Kingsway, London WC2B 6NR.