Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels bestuurlijke boete Wet klachtrecht cliënten zorgsector[Regeling vervallen per 24-10-2013.]

Geldend van 18-06-2010 t/m 23-10-2013

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 9 juni 2010, nr. MC-U-3006961, houdende vaststelling van beleidsregels betreffende het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Beleidsregels bestuurlijke boete Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

Artikel 1 [Vervallen per 24-10-2013]

Bij constatering van een overtreding inhoudende een gedraging, als bedoeld in artikel 3b, eerste lid, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt onverminderd de artikelen 2, 5 en 8 bij de oplegging van een bestuurlijke boete, uitgegaan van een boetebedrag van € 3.350, –.

Artikel 2 [Vervallen per 24-10-2013]

In afwijking van artikel 1 en onverminderd de artikelen 3, 5, 8 en 9 wordt bij de vaststelling van een boete voor een eerste overtreding bij:

  • rechtspersonen met 10 tot 50 werknemers uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan een derde gedeelte van boetebedrag, bedoeld in artikel 1;

  • rechtspersonen met minder dan 10 werknemers en bij natuurlijke personen uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan een vijfde gedeelte van het boetebedrag, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 [Vervallen per 24-10-2013]

Onverminderd de artikelen 5, 8 en 9 wordt bij de vaststelling van een boete:

  • a. voor een tweede overtreding binnen een periode van twee jaar bij:

    • rechtspersonen met 50 of meer werknemers uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan tweemaal het boetebedrag, bedoeld in artikel 1;

    • rechtspersonen met 10 tot 50 werknemers uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan twee derde gedeelte van boetebedrag, bedoeld in artikel 1;

    • rechtspersonen met minder dan 10 werknemers en bij natuurlijke personen uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan twee vijfde gedeelte van het boetebedrag, bedoeld in artikel 1.

  • b. voor een derde of volgende overtreding binnen een periode van twee jaar nadat de daaraan voorafgaande overtreding zich heeft voorgedaan, ongeacht de bedrijfs- of instellingsgrootte, uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan tweemaal het boetebedrag, bedoeld in artikel 1.

Artikel 4 [Vervallen per 24-10-2013]

Voor de boeteberekening van een beboetbaar feit, geconstateerd op een locatie of vestiging van bedrijf of instelling, wordt als bedrijfs- of instellingsgrootte het aantal werknemers van de gehele juridische eenheid gehanteerd.

De bedrijfs- of instellingsgrootte wordt vastgesteld aan de hand van de registers van de Kamers van Koophandel.

Artikel 5 [Vervallen per 24-10-2013]

De vaststelling van de boete wordt rekening gehouden met de ernst van de overtreding, met de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden toegerekend en met de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 [Vervallen per 24-10-2013]

De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat bij samenloop van meerdere bestuurlijk beboetbare feiten uit de som van de per feit berekende boetebedragen.

Artikel 7 [Vervallen per 24-10-2013]

In de boetebeschikking wordt de hoogte van de boete gemotiveerd.

Artikel 8 [Vervallen per 24-10-2013]

Bij aantoonbaar financieel onvermogen kan de hoogte van de boete worden gematigd.

Artikel 9 [Vervallen per 24-10-2013]

In het geval de onverkorte toepassing van dit besluit niet opweegt tegen de de gevolgen daarvan kan van dit besluit worden afgeweken.

Artikel 10 [Vervallen per 24-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels bestuurlijke boete Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Artikel 11 [Vervallen per 24-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink