Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit LNV Voedsel en Waren Autoriteit inzake ontheffing Q-koortsmaatregelen[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 28-10-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 mei 2010, nr. 129255, houdende verlening van mandaat aan de VWA inzake ontheffing van Q-koortsmaatregelen (Mandaatbesluit LNV Voedsel en Waren Autoriteit inzake ontheffing Q-koortsmaatregelen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 De inspecteur-generaal, de plaatsvervangend inspecteur-generaal en het Hoofd Afdeling Incidentenmanagement, Meldkamer en Dierziektebestrijding van de Voedsel en Waren Autoriteit wordt mandaat verleend om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te besluiten en stukken te ondertekenen met betrekking tot ontheffingen als bedoeld in artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam functionaris.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Voedsel en Waren Autoriteit inzake ontheffing Q-koortsmaatregelen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 september 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg