Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren

Geldend van 10-06-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 mei 2010, nr. WJZ/10080041, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 4, 19, eerste lid, en 44 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling internationaal excelleren.]

Artikel II

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

  • 2 Op aanvragen om subsidie krachtens artikel 5.2 van de Subsidieregeling internationaal excelleren, ontvangen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, wordt besloten overeenkomstig de door deze regeling gewijzigde Subsidieregeling internationaal excelleren, met dien verstande dat de subsidie zal worden verstrekt aan de in de aanvrage genoemde afnemer van de order, mits de in Nederland gevestigde ondernemer die de order afsluit en de afnemer binnen drie weken na een daartoe strekkend verzoek van de minister hem een door beiden ondertekende verklaring hebben toegezonden, waarin

    • 1e de afnemer de minister machtigt om de subsidie namens hem als deel van het door hem verschuldigde orderbedrag uit te betalen aan de in Nederland gevestigde ondernemer die de order afsluit, zodat het subsidiebedrag in mindering komt op het te betalen orderbedrag,

    • 2e de afnemer de in Nederland gevestigde ondernemer die de order afsluit machtigt om ter zake van de subsidie als zijn vertegenwoordiger op te treden en

    • 3e de in Nederland gevestigde ondernemer die de order afsluit zich jegens de minister naast de subsidie-ontvanger hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de nakoming door deze laatste van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de subsidierelatie.

Deze regeling wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 27 mei 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven