Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Agentschap NL Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer[Regeling vervallen per 01-05-2013.]

Geldend van 29-05-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 11 mei 2010, nr. DGM/K&L2010011937, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van Agentschap NL ter uitvoering van artikel 9.2.2.7 van de Wet milieubeheer en het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer (Mandaatbesluit Agentschap NL Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van Agentschap NL van 26 april 2010, kenmerk ZJZ1024479;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2013]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2013]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur van Agentschap NL

(gevolgd door de handtekening en de naam)

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur van Agentschap NL,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7 [Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 mei 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa