Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing [...] van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Besluit van 10 mei 2010 tot wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 maart 2010, nr. BJZ2010006054, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 7.2, 7.35, zevende lid, en 8.40 van de Wet milieubeheer, de artikelen 40, tweede lid, en 49 van de Mijnbouwwet, artikel 5, eerste lid, en 10, vierde lid, van de Ontgrondingenwet, de artikelen 2.4, 3.7 en 10.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 8.15 van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2010, no. W08.10.0081/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 mei 2010, nr. BJZ2010011773, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit milieu-effectrapportage 1994.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit algemene regels milieu mijnbouw.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit landbouw milieubeheer.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit ontgrondingen in rijkswateren.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit ruimtelijke ordening.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Mijnbouwbesluit.]

Artikel VIII

Het recht zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing op een verzoek als bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 dat is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel IX

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 mei 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de zesentwintigste mei 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin