Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Valorisatieprogramma)[Regeling materieel uitgewerkt per 02-10-2014.]

Geldend van 22-05-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 mei 2010, nr. WJZ/10069658, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen ter invoering van het Valorisatieprogramma

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 4, 5, 8, 15, 16, 17, eerste, derde en vierde lid, 18, eerste en vijfde lid, 19, eerste lid, 23, 25, 44 en 48, tweede lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010.]

Artikel III

Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, paragraaf 3, blijven van toepassing op subsidies die op grond hiervan zijn verstrekt.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 mei 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven