Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energie en innovatie (enkele aanpassingen en vaststellen van twee tenders)

Geldend van 19-05-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 mei 2010, nr. WJZ/10041241, houdende wijziging van de Subsidieregeling energie en innovatie in verband met enkele aanpassingen en het vaststellen van twee tenders

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling energie en innovatie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling energie en innovatie.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010.]

Artikel IV

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 De Subsidieregeling energie en innovatie zoals die luidde onmiddellijk voor inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling verstrekt.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 mei 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven