Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet en Wet raadgevend referendum[Regeling vervalt per 20-01-2024.]

Geldend van 09-03-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 28 april 2010, nr. 5650242/10/6 tot aanwijzing van aanvullende documenten waarmee ten behoeve van de uitoefening van het kiesrecht kan worden voldaan aan de identificatieplicht bedoeld in de Kieswet

De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel J 24 van de Kieswet, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 1, tweede lid, van de Wet op de identificatieplicht;

Besluiten:

Artikel 1

Artikel 1a

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet en Wet raadgevend referendum.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019, tenzij het bij koninklijke boodschap van 13 oktober 2012 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Kamerstukken 33 440 (R 1990)) tot rijkswet is of wordt verheven en voor of op die datum in werking treedt, in welk geval deze regeling vervalt met ingang van de dag nadat tien jaren zijn verstreken na de datum van inwerkingtreding van die rijkswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten