Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2012.]

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Wet van 22 april 2010 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in de Algemene wet bestuursrecht regels op te nemen over het elektronisch verkeer met de bestuursrechter;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel IV

Deze wet wordt aangehaald als: Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 april 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,MinistervanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zesde mei 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin